Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową oraz objętych obserwacją w kierunku dysleksji.

Zajęcia są prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej, z uwzględnieniem wieku i potrzeb dzieci.

Prowadząca: mgr Karolina Juszczyk-Adamus - psycholog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta Metody Dennisona, Integracji Bilateralnej, Technik Szybkiego Czytania i Metod Uczenia się.

Celem zajęć jest:

  1. Nabywanie przez dziecko wiadomości z zakresu poprawnej pisowni i reguł ortografii oraz systematyczne ich utrwalanie (za pomocą technik wizualnych i słuchowych – polisensoryczne utrwalanie wiadomości).
  2. Wyrabianie w dziecku nawyku tzw. „czujności ortograficznej”, czyli nauka stosowania nabytych wiadomości w praktyce.
  3. Zapoznanie i stosowanie w praktyce technik kreatywnego uczenia się (nabywanie umiejętności tworzenia tzw. „Map myśli”).
  4. Wykorzystanie elementów kinezjologii edukacyjnej tzw. „gimnastyka mózgu” (Metoda Paula Dennisona) oraz Integracji Bilateralnej.
  5. Usprawnianie koncentracji uwagi.
  6. Stymulowanie pamięci (wzrokowej i słuchowej).
  7. Instruktaż dla rodziców - jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu.

Dodatkowe informacje na temat zajęć uzyskają Państwo w Sekretariacie Centrum In Corpore w Częstochowie.