2 marca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa Fundacja In Corpore w partnerstwie z miejskim samorządem zorganizowała międzynarodową, bezpłatną konferencję zatytułowaną „Zaburzenia funkcjonowania społeczno-emocjonalnego u dzieci”. Wzięło w niej udział ponad 120 nauczycieli, pedagogów, terapeutów, fizjoterapeutów i lekarzy z powiatu częstochowskiego. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Polski, Austrii, Niemiec, Izraela oraz krajów Bliskiego Wschodu.


sluchacze1sluchacze2

 

 

Konferencję poświęconą tzw. trudnym zachowaniom dzieci i młodzieży otworzył Andrzej Szewiński, zastępca Prezydenta Miasta Częstochowa. Prezydent zwrócił uwagę na konieczność współpracy specjalistów różnych dziedzin w procesie diagnozy i terapii dzieci z problemami szkolnymi. Podkreślił wagę profesjonalnej i kompleksowej pomocy, jaką powinno otrzymać każde dziecko w potrzebie.


szewinski1szewinski2


Część merytoryczną konferencji rozpoczęło wystąpienie dr n. med. Katarzyny Wojaczyńskiej-Stanek, specjalisty neurologii dziecięcej oraz pediatrii, zatytułowane „Niegrzeczne dziecko w szkole”. „Tylko niegrzeczne i trudne czy może już chore?” - pytała Pani Doktor. ”Kochajmy nasze dzieci mądrze, akceptujmy, wychowujmy, dawajmy jasne komunikaty i przykłady, otoczmy atmosferą spokoju i zrozumienia, ale jednocześnie szukajmy pomocy, wsparcia i leczenia” - zaapelowała dr Wojaczyńska-Stanek. Całość jej wykładu poświęcona była analizie zachowań uznawanych za mieszczące się w różnego rodzaju normach oraz tych wykraczających poza nie. Opisowi i klasyfikacji postaw towarzyszyło omówienie przyczyn odpowiedzialnych za nietypowe zachowania .”Nie lekceważmy niepokojących objawów, bo chociaż nie każda „dziwność” jest chorobą, to są choroby dziwne i podstępne” - spuentowała swoje wystąpienie dr Wojaczyńska-Stanek. 


wojaczynska1wojaczynska2


Jeszcze wnikliwiej zaburzenia społeczno-emocjonalne, a w szczególności ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, omówiły dr n. med. Agnieszka Kapinos- Gorczyca, psychiatra oraz dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, psycholog kliniczny. W swym wystąpieniu położyły nacisk na współpracę psychiatry i psychologa jako podstawowe dla prawidłowego przebiegu diagnozy i terapii dziecka z ADHD. Co może pomóc okiełznać żywioł, jakim jest dziecko z nadpobudliwością, często agresywne, męczące, sprawiające otoczeniu całą masę problemów? Zdaniem prelegentek konieczna jest stała współpraca lekarzy i specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, połączona z właściwą farmakoterapią oraz zaangażowanie i rodzicielska świadomość problemów, z jakimi borykają się cierpiące na ADHD dzieci. Dr Kapinos-Gorczyca oraz dr Sitnik-Warchulska podały szczegółowy opis objawów, przyczyn oraz konsekwencji, zarówno zdrowotnych jak i społecznych, jakie powoduje ADHD.


gorczyca1gorczyca2


Kolejny blok zaprezentowany w czasie częstochowskiej konferencji dotyczył testu MOXO jako narzędzia wspomagającego diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu. Ten opracowany przez specjalistów z Izraela komputerowy test wyboru jest obiektywnym narzędziem wspomagającym diagnostów w potwierdzeniu bądź wykluczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. O jego szerokich zastosowaniach oraz prostocie działania, przy równoczesnych miarodajnych wynikach, których wartość potwierdziły międzynarodowe badania, opowiadały Karina Rubinstein z Neuro Technology Solutions z Izraela oraz mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, dyrektor ds. badań w Moxo Solution.


rubinsteinkokot


Następnie Katarzyna Rychetsky i Martin Rychetsky, terapeuci metody bilateralnej integracji oraz  indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS, opowiedzieli słuchaczom o efektach wielospecjalistycznej terapii zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, która z sukcesem włącza terapie niekonwencjonalne.


rychetsky1rychetsky2


Bardzo ważnym zagadnieniem w pracy z dzieckiem z zaburzeniami jest pomoc instytucjonalna. Głos w tej kwestii zabrał mgr Rafał Dziwis, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie. W swoim wykładzie skupił się na przepisach prawa, które określają zasady i warunki orzecznictwa i opiniowania w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jego wystąpienie wzbudziło sporo kontrowersji dotyczących zasadności orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Mimo stosownych rozporządzeń MEN, nie wszystkie dzieci z terenu województwa śląskiego orzeczenia uprawniające do wyżej wymienionej pomocy otrzymują.


dziwis1dziwis2


Wątpliwości rozwiała jednak dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, prezes Fundacji In Corpore, organizatora konferencji w Częstochowie. Przypomniała, że dzieci z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, nazywanymi również niedosłuchem centralnym, funkcjonują tak jak dzieci słabosłyszące, a tym Ministerstwo gwarantuje stosowną pomoc. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by taką pomocą objąć wszystkie potrzebujące dzieci. Nic poza wiedzą oraz dobrą wolą… Dr Sosnowska-Wieczorek, której zamykające konferencję wystąpienie dotyczyło działań profilaktycznych u dzieci w kierunku diagnostyki obwodowych i centralnych zaburzeń słuchu, zwróciła między innymi uwagę na fakt, że tzw. niedosłuch centralny, który może manifestować się w sposób charakterystyczny także dla innych zaburzeń, jest nie do końca poznaną i zdiagnozowaną jednostką. Trudności diagnostyczne nie ułatwiają terapii, a ta, jeśli jest źle prowadzona, może doprowadzić do daleko idących skutków niekorzystnych zarówno dla pacjenta, jak i jego otoczenia. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie, które powinno zacząć się od diagnostyki słuchu obwodowego. Jednym z powodów złego funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym mogą być bowiem ubytki słuchu. Stąd potrzeba i pochwała badań profilaktycznych, na którą uwagę zwróciła prezes Fundacji. Tylko właściwa terapia połączona z konsekwentną rehabilitacją może zagwarantować sukces.


sosnowska1sosnowska2


Rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu dzieci z ubytkami słuchu w aspekcie wielokulturowym poświęcone było wystąpienie Joanny Brachmaier z Wielkiej Brytanii, która od lat dla światowego potentata w produkcji implantów słuchu, austriackiej firmy MEDEL, pracuje na Bliskim Wschodzie. Z doświadczeń terapeutki wynika, że bez kompleksowej pomocy całej rodzinie oraz zaangażowania rodziców w proces rehabilitacji dzieci efekty pracy teamu specjalistów nie będą satysfakcjonujące.


brachmaier1brachmaier2


Po konferencji uczestnicy znaleźli jeszcze czas na rozmowy w kuluarach, które odbyły się w gościnnych progach restauracji „Pod Ratuszem”.


restauracja1restauracja2

 

Fundacja In Corpore dziękuje za przybycie wszystkim Gościom i Prelegentom.


Więcej zdjęć z konferencji w galerii: