Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami z zakresu  AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication – AAC) – diagnozą i ogółem metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.  AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.


Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji , opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Instruktor prowadzący:
zielony Magdalena Grycman -  dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie,

Cykl szkoleniowy składa się z trzech szkoleń teoretycznych oraz części praktycznej. Należy go realizować zgodnie z kolejnością podaną poniżej:

zielony Etap I - szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”,
zielony Etap II - alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,
zielony Etap III - alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III i IV stopień,
zielony Część praktyczna obejmuje szkolenia superwizyjne (indywidualne lub grupowe), które można realizować już po pierwszym etapie części teoretycznej. Szkolenie można zakończyć po każdym jego etapie. Po ukończeniu każdego etapu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Natomiast odbycie całego cyklu szkoleniowego wraz z częścią superwizyjną wiąże się z uzyskaniem rekomendacji.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów i neurologopedów
zielony pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów
zielony rodziców dzieci
zielony lekarzy

Program warsztatów:
zielony Jak wprowadzać AAC? Omówienie modelu diagnostycznego
zielony Funkcje zachowań komunikacyjnych
zielony Schemat oddziaływań z zakresu komunikacji wspomagającej i alternatywnej – AAC
zielony Diagnoza i planowanie terapii osób z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
zielony Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów porozumiewania się użytkowników AAC
zielony Omówienie istotnych elementów indywidualnego systemu komunikacji
zielony Stymulacja wczesnych sposobów porozumiewania się – poziom 0 i 1
zielony Identyfikacja stadium komunikacji dziecka niepełnosprawnego
zielony Zachowania służące porozumiewaniu się. Funkcje zachowań komunikacyjnych
zielony Procedura konstruowania „Profilu umiejętności porozumiewania się”
zielony Stymulujące zabawki
zielony Znaczenie pracy z rodziną dziecka z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się
zielony Omówienie programów wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi   zaburzeniami porozumiewania się „Jedzenie”, „Emocje”.
zielony Wykorzystanie komputera – poziom 1 i 2
zielony Tworzenie aplikacji komputerowych z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia,
zielony Wykorzystywanie programów komputerowych w początkowych etapach pracy.
zielony Wyznaczanie celów oddziaływań dla poszczególnych poziomów (0, 1, 2), opisywanie oddziaływań terapeutycznych oraz określanie zachowań docelowych użytkowników na omawianych poziomach.
zielony Prezentacja przykładowych diagnoz i programów terapeutycznych opracowanych w różnych ośrodkach wykorzystujących model oparty na metodzie aktywizacji i superwizji.

Termin kursu: 7-9.02.2020 - lista zamknięta

Dodatkowy termin: 23-25.10.2020
Cena kursu: 1090 zł (szkolenie odbędzie się gdy zbierze się grupa min 15 osób)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: "Sprawdź, jak się porozumiewam" - I, II, III stopień

 

Galeria zdjęć ze szkolenia: