Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

unia europejskapn. „Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w In Corpore" nr WND-RPSL.09.02.06-24-0524/18


Cel główny projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.04.2019r. do 31.12.2020r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. (min. 200 kobiet) a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie- szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu medycznego zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. ( tj. lekarzy, położnych) beneficjent przewiduje działania eduk., które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. jest skierowany do min. 450 os. z woj.śląskiego.

Realizatorem będzie Centrum Diagnostyki i Terapii in Corpore.

Wartość projektu: 174 022,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 161 840,92 zł.

Centrum w ramach projektu organizuje Konferencję - Szkoła świadomego rodzicielstwa w In Corpore.

 

fundusze