Wczesne Wspomaganie Rozwoju – co to jest?

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Rozp. MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.z 2017 poz. 1635).
Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore przeprowadzisz wszystkie diagnozy u Twojego dziecka (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz medyczną: neurologiczną, audiologiczną, psychiatryczną, okulistyczną). Na podstawie wykonanych diagnoz Zespoły Orzekające publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
rozpatrują, czy zachodzi potrzeba wydania opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Aby skorzystać z zajęć, należy uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (pomoże Ci w tym nasz koordynator), wydawaną przez publiczne Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne. 

Rozp. MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wyd. przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Zapraszamy do realizacji zajęć do In Corpore! Jesteśmy  jedną  z  placówek  realizujących  Wczesne  Wspomaganie  Rozwoju  dzieci.  Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka  (psycholog,  logopeda,  pedagog,  surdopedagog,  oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta, tyflopedagog,   specjalista   komunikacji   wspomagającej,   specjalista   wczesnej   interwencji, specjalista  rehabilitacji  poimplantacyjnej,  neurologopeda,  terapeuta  metody Tomatisa,  terapeuta metody  Johansena,  specjalista  w  zakresie  terapii  Biofeedback,  terapeuta  rodzinny),  którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.
Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami, średnio 1 raz w tygodniu.


Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?
Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Gdzie można uzyskać taką opinię?
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające publicznych Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznych.
Aby zespół orzekający mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania  ww. opinii,  Twoje  dziecko  musi  mieć  kompleksową  diagnozę  psychologiczno  – pedagogiczno – logopedyczną i medyczną. Taka pełna diagnoza może być przeprowadzana również w naszej Poradni.

zielony Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność realizacji wczesnego wspomagania rozwoju - wzór

 

 Więcej informacji w naszym Centrum, nr tel. 664 300 069.