Trudności w uczeniu się mogą się pojawić na każdym etapie edukacyjnym oraz
w każdym wieku. Tak, jak nie istnieje ogólna umiejętność uczenia się, tak też nie możemy mówić o ogólnym jej braku. W większości przypadków mamy do czynienia z trudnościami specyficznymi dla pewnego obszaru umiejętności, na przykład z trudnościami w uczeniu
się matematyki.


Trudności w uczeniu się matematyki dzielą się na:
zielony Zwyczajne, będące naturalnym efektem szkolnego procesu uczenia się. Pojawiają się na każdym etapie edukacyjnym, a ich pokonywanie jest niejako wpisane w proces uczenia się matematyki.
zielony Nadmierne trudności, pojawiające się, gdy dorosły wymaga od dziecka więcej niż jest ono w stanie zrozumieć i wykonać. Dzieje się tak, gdy zadanie postawione przed uczniem jest zbyt trudne, a wysiłek towarzyszący pokonywaniu trudności w nim zawartej przekracza możliwości umysłowe dziecka.
zielony Specyficzne trudności, o których mówimy, gdy dzieci nie potrafią poradzić sobie nawet z łatwymi zadaniami, mimo wkładanego w pracę wysiłku i mimo ich maksymalnego zaangażowania.

Główną przyczyną powstawania trudności w uczeniu się matematyki jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole bez odpowiedniego poziomu dojrzałości do uczenia się tego przedmiotu. O dojrzałości dziecka do nauki matematyki decyduje to, czy osiągnęło już ono odpowiedni poziom rozwoju psychicznego. Bardzo istotną rolę w procesie uczenia się matematyki odgrywa dojrzałość emocjonalna, wyrażająca się poprzez:
zielony pozytywne nastawienie do samodzielnego rozwiązywania zadań,
zielony odporność emocjonalną na sytuacje trudne intelektualnie, takie jak rozwiązywanie matematycznych zadań,
zielony zdolność do kierowania swym zachowaniem w sposób racjonalny, mimo przeżywanych napięć.


Postępowanie edukacyjno – terapeutyczne w przypadku dzieci wykazujących trudności w uczeniu się matematyki polega głownie na:
zielony dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dzieci;
zielony specjalistycznych zajęć korekcyjno- kompensacyjnych;
zielony terapii pedagogicznej;
zielony zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

Proponowane zajęcia terapeutyczne polegają przede wszystkim na intensywnym wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci. Poprzez aktywizujące, twórcze zabawy i gry matematyczne dzieci słabiej rozwijające się mają szansę dogonić rówieśników i lepiej funkcjonować na zajęciach matematycznych.
Cele proponowanych zajęć to:
zielony Stopniowe wdrażanie ucznia do wymagań edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej na miarę jego indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych.
zielony Odpowiednie stymulowanie, rozwijanie i wspieranie myślenia matematycznego.
zielony Rozwijanie aktywności matematycznej dzieci.
zielony Rozwijanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności radzenia sobie z przeżytą porażką.
zielony Rozwijanie logicznego i twórczego myślenia.
zielony Intensywne wspieranie rozwoju umysłowego.
zielony Rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych.

Zajęcia prowadzone są w zgodzie z prawidłowościami rozwojowymi dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz aktualnego poziomu rozumowania i zasobu wiedzy. Stosowane w pracy z dziećmi  metody to:
zielony metoda Dziecięca Matematyka Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
zielony metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz,
zielony metody problemowe,
zielony metody aktywizujące,
zielony metody zabawowe oraz matematyczne gry dydaktyczne.

Zajęcia skierowane są do:
zielony dzieci przedszkolnych, u których zauważa się trudności w opanowaniu podstawowych pojęć związanych z edukacją matematyczną, takich jak: orientacja przestrzenna, przyswojenie pojęcia liczby naturalnej, orientacja w czasie, brak umiejętności dostrzegania regularności w otaczającym świecie, itp.
zielony uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej wykazujących trudności w uczeniu się matematyki,
zielony uczniów kolejnych etapów edukacyjnych osiągających niezadowalające wyniki z matematyki,
zielony uczniów zdolnych, zainteresowanych matematyką,  którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności matematyczne.

Podczas zajęć, dzieci za pomocą metod zabawowych ćwiczą posiadane umiejętności matematyczne oraz rozszerzają swoje doświadczenia związane z uczeniem się matematyki. Wszystkie zajęcia są przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Na zajęciach dzieci:
zielony rozwiązują zadania matematyczne w kartach pracy,
zielony rozwiązują łamigłówki matematyczne,
zielony grają w gry matematyczne,
zielony uczestniczą w zabawach matematycznych,
zielony korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
zielony samodzielnie układają i rozwiązują matematyczne zadania oraz gry i zabawy.


Aktywność dzieci podczas zajęć polega na ich bezpośrednim i osobistym doświadczaniu, manipulowaniu, eksperymentowaniu i samodzielnym rozwiązywaniu zadań.
Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak: klocki logiczne Dienesa, karty logiczne, klocki Cousinaire’a, liczmany, geoplany, domina matematyczne, tangramy, mozaiki, puzzle matematyczne, System Edukacyjny PALETA, System Edukacyjny PUS, magiczne trójkąty matematyczne, gry planszowe, korale matematyczne i inne.
Czas trwania zajęć jest zaplanowany w taki sposób, by nie przeciążać dziecka zbyt dużą ilością zadań. Poszczególne ćwiczenia matematyczne przeplatane są zabawami i rozrywkami, pozwalającymi na rozładowanie napięć powstałych przy rozwiązywaniu zadań.

nauka-matematyki