Dla uczniów wykazujących trudności w uczeniu się matematyki Centrum In Corpore oferuje specjalistyczne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywają się w ramach programu Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz w ramach oferty komercyjnej.
Proponowane zajęcia terapeutyczne polegają przede wszystkim na intensywnym wspomaganiu rozwoju umysłowego uczniów. Poprzez zadania aktywizujące, twórcze zabawy i gry matematyczne dzieci słabiej rozwijające się mają szansę dogonić rówieśników i lepiej funkcjonować na zajęciach matematycznych w przedszkolu i w szkole.

Cele proponowanych zajęć to:
zielony stopniowe wdrażanie ucznia do wymagań edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej na miarę jego indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych;
zielony odpowiednie stymulowanie, rozwijanie i wspieranie myślenia matematycznego;
zielony rozwijanie aktywności matematycznej uczniów;
zielony rozwijanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności radzenia sobie z przeżytą porażką;
zielony rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
zielony intensywne wspieranie rozwoju umysłowego;
zielony rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych.
 
Zajęcia prowadzone są w zgodzie z prawidłowościami rozwojowymi dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb oraz aktualnego poziomu rozumowania i zasobu posiadanej wiedzy. Stosowane podczas zajęć metody to przede wszystkim:
zielony Dziecięca Matematyka Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
zielony Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz,
zielony metody problemowe,
zielony metody aktywizujące,
zielony metody zabawowe
zielony gry dydaktyczne;
zielony łamigłówki logiczne i matematyczne.
 
Zajęcia skierowane są do:
zielony DZIECI PRZEDSZKOLNYCH u których zauważa się trudności w opanowaniu podstawowych pojęć związanych z edukacją matematyczną, takich jak: orientacja przestrzenna, przyswojenie pojęcia liczby naturalnej, orientacja w czasie, umiejętność dostrzegania regularności w otaczającym świecie, itp.
Dla dzieci przedszkolnych, poza zajęciami indywidualnymi, oferujemy udział w zajęciach grupowych z RADOSNEJ MATEMATYKI, podczas których poprzez zabawę dzieci uczą się podstawowych pojęć związanych z edukacją matematyczną;
zielony UCZNIÓW wykazujących trudności w uczeniu się matematyki,
zielony UCZNIÓW ZDOLNYCH zainteresowanych matematyką,  którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności matematyczne.

Wszystkie zajęcia są przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Na zajęciach uczniowie:
zielony rozwiązują zadania matematyczne w kartach pracy,
zielony uczą się strategii rozwiązywania zadań tekstowych;
zielony rozwiązują łamigłówki logiczne i matematyczne,
zielony grają w gry matematyczne,
zielony uczestniczą w zabawach matematycznych,
zielony korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
zielony samodzielnie układają i rozwiązują zadania matematyczne.

Aktywność ucznia podczas zajęć polega na ich bezpośrednim i osobistym doświadczaniu, manipulowaniu, eksperymentowaniu i samodzielnym rozwiązywaniu zadań.
Zajęcia są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak: klocki logiczne Dienesa, karty logiczne, klocki Cousinaire’a, liczmany, geoplany, domina matematyczne, tangramy, mozaiki, puzzle matematyczne, System Edukacyjny PALETA, System Edukacyjny PUS, magiczne trójkąty matematyczne, gry planszowe, korale matematyczne i inne.
Czas trwania zajęć jest zaplanowany w taki sposób, by nie przeciążać dziecka zbyt dużą ilością zadań. Poszczególne ćwiczenia matematyczne przeplatane są zabawami i rozrywkami, pozwalającymi na rozładowanie napięć powstałych przy rozwiązywaniu zadań.