Przed badaniem słuchu centralnego dziecko musi mieć wykonane:
1. Badania słuchu obwodowego (są ważne maksymalnie przez 3 miesiące):
zielony audiometria tonalna
zielony audiometria impedancyjna
zielony otoemisja ślimakowa

2. Badanie BERA latencja - morfologia zapisu i latencja fal.

3. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z określeniem ilorazu inteligencji (WISC-R skala pełna, słowna i bezsłowna, wynik w skali pełnej musi przekraczać 85).