em konferencja modul

 

 


oferta dzieci mlodziezy

DIAGNOSTYKA

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

Zaburzenia neurorozwojowe obejmują szereg nieprawidłowości w kilku strefach rozwoju takich jak rozwój ruchowy, rozwój mowy i kontaktów społecznych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju może ułatwić właściwe postępowanie terapeutyczne, które może przyczynić poprawy rozwoju dziecka.
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:  
obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie logopedyczne
obowiazkowo Badanie neurologiczne
obowiazkowo Badanie neurologiczne/psychiatryczne
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne


ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Spektrum autyzmu jest pojęciem bardzo szerokim, zawierającym różne typy osób charakteryzujących się cechami autystycznymi. Wszystkie charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych oraz komunikacji. Nierzadko objawy te występują z ograniczonymi zainteresowaniami oraz powtarzalnymi zachowaniami.
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie logopedyczne

obowiazkowo Badanie neurologiczne/psychiatryczne
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne


 ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI

Zaburzenia zachowania stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Często współistnieją one z poważnymi trudnościami z opanowaniem. Dzieci nie uznają autorytetu dorosłych, nie respektują podstawowych reguł życia społecznego, przejawiają zachowanie agresywne, często niszczą przedmioty, okłamują, kradną, wychodzą z domu i nie docierają do szkoły. Przez innych oceniane są jako chuligańskie, zbuntowane.
W celu diagnozy przyczyny zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne

obowiazkowo Badanie psychiatryczne
fakultatywne Badanie logopedyczne
fakultatywne Badanie neurologiczne


ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

Specyficzne Zaburzenia Rozwoju Umiejętności Szkolnych polegają na trudnościach z nauką szkolną niewynikających z braku zdolności. Istnieje wiele powodów niepowodzeń w szkole, ale najczęstszym są specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych. Pomimo wysiłku dzieci często nie są w stanie podołać wymaganiom stawianym im przez nauczycieli, tzn. często nie potrafią skupić uwagi lub usiedzieć w ławce.
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie psychologiczne

obowiazkowo Badanie neurologiczne
fakultatywne Badanie logopedyczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne

fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne
fakultatywne Badanie okulistyczne


ZABURZENIA SŁUCHU - SŁUCH OBWODOWY

Zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu.

W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:

obowiazkowo Audiometria tonalna
obowiazkowo Otoemisja akustyczna
obowiazkowo Audiometria impedancyjna
fakultatywne Badania w wolnym polu słuchowym
fakultatywne Badania elektrofizjologiczne (BERA)


ZABURZENIA SŁUCHU  - SŁUCH CENTRALNY

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, inaczej zwane niedosłuchem centralnym, to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu).
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie audio-psycho-lingwistyczne – test uwagi słuchowej
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne
fakultatywne Badanie słuchu
fakultatywne Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie logopedyczne
fakultatywne Badanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego


ZABURZENIA MOWY -  OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY

Opóźniony rozwój mowy – zaburzenie charakteryzujące się obniżoną sprawnością językową powstałą w okresie kształtowania się mowy dziecka.  Może przejawiać się ubogim słownictwem, niewielką ilością zdań złożonych, niepoprawną gramatyką , a także przedłużającym się okresem swoistej mowy dziecięcej.  
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:

obowiazkowo Badanie logopedyczne
obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne
fakultatywne Badanie neurologiczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne


ZABURZENIA MOWY – WADY WYMOWY

Wada wymowy –  jest to patologiczna realizacja fonemów, mogąca  przejawiać się poprzez zniekształcenie postaci fonetycznej i/lub fonologicznej wyrazów.
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie logopedyczne
obowiazkowo Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie pedagogiczne
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne


TRUDNOŚCI SZKOLNE  - TRUDNOŚCI I NIEPOWODZENIA SZKOLNE 

Trudności oraz niepowodzenia szkolne dziecka spowodowane mogą być wieloma czynnikami. Polegać mogą na trudnościach z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem materiału dydaktycznego, wykorzystywaniem wiedzy już zdobytej do rozwiązywania nowych problemów, zadań. Przejawiać się mogą również w wolnym tempie pracy lub problemami z czytaniem ze zrozumieniem.
W celu diagnozy przyczyn trudności należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:

obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie logopedyczne
fakultatywne Badanie neurologiczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne


TRUDNOŚCI SZKOLNE - DYSLEKSJA ROZWOJOWA (DYSGRAFIA, DYSKALKULIA, DYSORTOGRAFIA)

Dysleksja rozwojowa oznacza specyficzne trudności w nauce czytania i pisania u dzieci przy prawidłowym rozwoju intelektualnym.  Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji. Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:
•    dysleksja: trudności w czytaniu, dzieci z dysleksją czytają zwykle wolniej,
•    dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych),
•    dysgrafia: trudności w opanowaniu czytelnego pisania ("bazgranie jak kura pazurem"),
•    dyskalkulia: trudności w uczeniu się matematyki.
W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie logopedyczne
fakultatywne Badanie laryngologiczne/audiologiczne
fakultatywne Badanie okulistyczne
fakultatywne Badanie neurologiczne


PROBLEMY EMOCJONALNE - KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI / NAUCZYCIELAMI

Problemy emocjonalne dziecka mogą w znaczący sposób wpływać na kontakty z rówieśnikami i/lub nauczycielami. Polegać mogą na chwiejności emocjonalnej (szybkiej zmianie skrajnie różnych emocji), nieadekwatnych do bodźca reakcjach (brak reakcji bądź reakcja nadmierna), problemami z samouspokojeniem się.
W celu diagnozy przyczyny problemów należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie neurologiczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne


ZABURZENIA KONTROLI EMOCJI (AGRESJA, DEPRESJA, LĘK)

Dzieci z zaburzeniami kontroli emocji cechują się wyraźną skłonnością do zachowań impulsywnych bez względu na konsekwencje oraz labilnością uczuciową. Mogą być nadpobudliwe, drażliwe, gwałtowne czy też wybuchać niepohamowanym gniewem, szczególnie w sytuacji krytyki.
Depresja u dzieci manifestuje się zazwyczaj najróżniejszymi niespecyficznymi symptomami np. lękami, problemami w szkole, objawami psychosomatycznymi (bóle brzucha, głowy, duszności), zachowaniami odbiegającymi od normy, niechęcią do zabawy, brakiem komunikowania własnych życzeń czy też nagłego „nieuzasadnionego” przechodzenia od długiego płaczu do całkowitego spokoju.
Lęki powstają na skutek wyobrażania sobie zagrożenia i przybierają wymiary patologiczne, gdy zaczynają dominować w zachowaniu dziecka. Dziecko przeżywa stan stałego napięcia, a jego reakcje są nieadekwatne do bodźców.
W celu diagnozy zaburzeń kontroli emocji należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie neurologiczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne


PROBLEMY Z KONCENTRACJĄ UWAGI I PAMIĘCIĄ - NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA (ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ, ADD, ADHD)

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej określany jest,  jako "zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi" lub jako "zaburzenie hiperkinetyczne".
Grupa tych zaburzeń charakteryzuje się wczesnym początkiem zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia. Do symptomów tego rodzaju zaburzeń należy:
- brak wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego,
- tendencja do przechodzenia z jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich,
- zdezorganizowana, słabo kontrolowana, nadmierna aktywność.

W celu diagnozy zaburzeń należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:
obowiazkowo Badanie psychologiczne
fakultatywne Badanie psychiatryczne
fakultatywne Badanie neurologiczne
fakultatywne Test MOXO


DIAGNOZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO

Diagnoza potencjału rozwojowego to szczegółowe rozpoznanie słabszych oraz mocniejszych stron dziecka, które pozwala na znaczne zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego.
W celu diagnozy należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:

obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie logopedyczne
fakultatywne Test uwagi słuchowej


BADANIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
 
Jesteśmy placówką, która oferuje rodzicom i ich 5-6 letnim dzieciom wsparcie w zakresie gotowości szkolnej:
zielony pomagamy Wam, Rodzicom, w podjęciu decyzji odnośnie posłania dziecka do szkoły,
zielony przeprowadzamy badania pod kątem gotowości szkolnej,
zielony określamy obszary, w których Wasze dziecko osiągnęło już gotowość do nauki szkolnej oraz obszary, które wymagają stymulacji, by osiągnąć odpowiedni poziom dojrzałości warunkujący powodzenie dziecka na starcie szkolnym,
zielony wydajemy honorowane przez placówki oświatowe opinie, które zawierają wskazania do pracy z dzieckiem w celu osiągnięcia jego gotowości szkolnej,
zielony zapewniamy Rodzicom wsparcie poprzez wskazówki do pracy z dzieckiem w domu proponowane przez specjalistów – diagnostów i terapeutów z wysokim poziomem przygotowania merytorycznego i bogatym doświadczeniem zawodowym,
zielony zapewniamy Waszemu dziecku wszechstronną pomoc postdiagnostyczną ułatwiającą mu lepszy start szkolny: zajęcia indywidualne i grupowe, stymulacja rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (np. Dobrego Startu, W. Sherborne, P. Dennisona, SI, AAC, Biofeedback, Tomatis, Warnke, Johansen).

W celu diagnozy gotowości szkolnej należy obowiazkowo obowiązkowo oraz fakultatywne fakultatywnie wykonać następujące badania:

obowiazkowo Badanie psychologiczne
obowiazkowo Badanie pedagogiczne
obowiazkowo Badanie logopedyczne
fakultatywne Test uwagi słuchowej


PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe – polega na pomocy, udzielanej przez specjalnie przeszkolony  personel  w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia albo osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.
W ramach poradnictwa obowiazkowo obowiązkowe są następujące konsultacje:

obowiazkowo Badanie pedagogiczne - badanie uzdolnień i preferencji zawodowych
obowiazkowo Badanie psychologiczne

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca w ramach Centrum In Corpore to nowoczesna placówka oferująca pomoc diagnostyczno-terapeutyczną, stosująca zarówno tradycyjne jak i innowacyjne kierunki i metody pracy oraz najnowocześniejsze urządzenia.
Wysoko wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra psychologiczna oraz pedagogiczna poradni gwarantuje profesjonalne podejście do pracy z dzieckiem i jego rodziną.


Zakres działań diagnostycznych:
zielony diagnoza w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju
zielony ocena poziomu rozwoju intelektualnego niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dorosłych
zielony diagnoza poziomu gotowości szkolnej
zielony diagnoza przyczyn trudności szkolnych
zielony diagnoza ryzyka dysleksji i ryzyka dyskalkulii, specyficznych trudności w uczeniu się: dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii
zielony diagnoza zdolności i predyspozycji dziecka
zielony diagnoza predyspozycji zawodowych
zielony diagnoza przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym
zielony diagnoza poziomu rozwoju mowy i kompetencji komunikacyjnych
zielony diagnoza fizjoterapeutyczna

Opiniowanie w sprawach:
zielony przyspieszenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
zielony odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego
zielony objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dziecko/ucznia w przedszkolu/szkole
zielony dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia z uwagi na rozpoznanie medyczne, zdiagnozowane zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zdolności dziecka
zielony specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii)
zielony wydawanie informacji o wynikach przeprowadzonych badań dla lekarza, zespołu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i innych

Wydawane opinie są honorowane przez placówki oświatowe w Polsce i zagranicą oraz przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zakres działań terapeutycznych:
zielony zajęcia terapeutyczne dla dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
zielony zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Koszt powyższych zajęć pokrywany jest z dotacji państwa.

Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży:
zielony z niepełnosprawnościami orzeczonymi przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
zielony z nieprawidłowym rozwojem mowy: opóźnionym/zaburzonym/afazją ruchową/wadą wymowy
zielony z nieprawidłowym rozwojem ruchowym, w tym z asymetrią napięcia mięśniowego
zielony z zaburzeniami neurorozwojowymi
zielony z wadami słuchu i wzroku
zielony z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym, w tym niepełnosprawnością intelektualną
zielony ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera
zielony zaburzeniami emocjonalno – społecznymi

Powyższe zajęcia są nieodpłatne dla dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Przykładowe rodzaje zajęć terapeutycznych:
zielony terapia logopedyczna/neurologopedyczna
zielony terapia surdopedagogiczna/surdologopedyczna
zielony terapia tyflopedagogiczna
zielony terapia psychologiczna
zielony fizjoterapia
zielony terapia NDT Bobath
zielony terapia SI
zielony terapia AAC
zielony zajęcia grupowe: trening umiejętności społecznych, gimnastyka korekcyjna, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, metoda Dobrego Startu, logorytmika, arteterapia, muzykoterapia, terapia ręki, terapia bilateralna, zajęcia podnoszące umiejętności matematyczne


Wyróżnia nas:
zielony możliwość nieodpłatnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej na potrzeby opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - wysoko wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra pedagogiczna,
zielony bezpłatne konsultacje medyczne - w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju,
zielony stała i ścisła współpraca zespołu,
zielony systematyczne konsylia zespołów diagostyczno – terapeutycznych z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny (neurologiem dziecięcym, audiologiem i otolaryngologiem dziecięcym, psychiatrą dziecięcym, pediatrą, specjalistą w zakresie rehabilitacji ruchowej, dietetykiem),
zielony współpraca i wsparcie dla rodziców,
zielony przestronne sale i wysoki poziom ich wyposażenia w pomoce edukacyjno – terapeutyczne,
zielony holistyczne podejście w pracy z dzieckiem i jego rodziną.


DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie opinii do:
zielony Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność realizacji wczesnego wspomagania rozwoju - wzór

OFERTA DLA POLAKÓW ZA GRANICĄ

W ramach współpracy z Polskimi Szkołami Internetowymi Libratus, pomagamy w rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w polskiej szkole wszystkim dzieciom od 5 r. ż. oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjum, przebywającym za granicami Polski.
Dzięki temu polskie dzieci mają możliwość udziału w nieodpłatnych polskich zajęciach edukacyjnych, które zapewniają stały kontakt z jezykiem ojczystym, przygotowują do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej i państwowego swiadectwa oraz zapewniają wykształcenie zgodnie z polską podstawą programową. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogiczna, z wykorzystaniem interaktywnych i ciekawych materiałów, gier i zabaw edukacyjnych oraz lekcji on – line i webinariów. Dzieki temu nauka staje się przyjemna, zachęca dzieci do wykonywania ćwiczeń, łączy się z zabawą i co ważne, przebiega w domu. Wszystko to odbywa się za pomocą Internetu i jest nieodpłatne.
Wiecej informacji:
- Libratus w ofercie In Corpore
- www.libratus.edu.pl

PROTETYKA SŁUCHU

Aparaty słuchowe

Zapraszamy do Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore na bezpłatne konsultacje z dystrybutorem aparatów słuchowych, podczas których uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat zasad działania oraz obsługi aparatu słuchowego. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.


Dofinansowanie aparatów słuchowych

W celu uzyskania dofinansowania na aparat słuchowy należy:
zielony Uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego do lekarza laryngologa lub audiologa.
zielony Poprosić lekarza laryngologa lub audiologa o wypisanie zlecenia na aparat słuchowy. Ważne aby lekarz laryngolog lub audiolog miał podpisaną umowę z NFZ.
zielony Zgłosić się lub wysłać do oddziału NFZ: - wniosek wystawiony przez laryngologa lub audiologa oraz - wyniki badań słuchu (audiogram).
zielony Po otrzymaniu potwierdzenia o przyznanym dofinansowaniu można udać się z wnioskiem do dowolnej firmy protetyki słuchu na terenie całego kraju, która posiada umowę z NFZ.
zielony Potwierdzony wniosek jest ważny przez okres 30 dni.


Systemy FM

Zapraszamy do Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore na bezpłatne konsultacje z dystrybutorem Systemów FM, podczas których uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat zasad działania oraz obsługi tego typu urządzeń wspomagających słyszenie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.


Czym jest system fm ?

Technologia FM zbiera głos mówcy przy pomocy noszonego na ciele nadajnika. Następnie wykorzystuje nieszkodliwe fale radiowe by bezprzewodowo przekazać sygnał do słuchacza, który nosi miniaturowy odbiornik FM.


Dla kogo

Technologia FM to urządzenia wspomagające słyszenie dla osób z niedosłuchem centralnym, które nie korzystają z aparatów słuchowych.


Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. APD-Auditory Processing Disorder) to problemy ze słyszeniem części dźwięków mimo prawidłowego słuchu. Są one spowodowane przez uszkodzenie centralnej - nerwowej - części układu słuchowego, tzn. uszkodzenia w obrębie pnia mózgu lub półkul mózgowych.

Osoby z takim deficytem mogą np. mieć opóźniony rozwój mowy, zaburzoną pamięć słuchową, trudności z czytaniem lub rozumieniem tekstu oraz przyswajaniem informacji. To z kolei powoduje poważne problemy w szkole. Właściwa diagnostyka umożliwia prawidłową ocenę zdolności umysłowych dziecka, pozwalając np. uniknąć szkoły specjalnej.

Jakie mogą być trudności dzieci w nauce uwarunkowane audiogennie?

zielony Ograniczenie percepcji mowy (niedosłyszenie informacji, trudności w rozumieniu mowy, pogubienie się przy złożonych poleceniach).

zielony Uboższe słownictwo - ogranicza wiedzę o świecie.

zielony Ograniczenie znajomości gramatyki.

zielony Trudności w koncentracji uwagi.

zielony Trudności w czytaniu i pisaniu (czyta zbyt wolno, niepewnie, zaburzona jest koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa)

zielony Trudności emocjonalne (dzieci impulsywne, niespokojne, szybko denerwują się)

zielony Dłuższa praca na efekt

Przed badaniem słuchu centralnego dziecko musi mieć wykonane:
1. Badania słuchu obwodowego (są ważne maksymalnie przez 3 miesiące)
zielony audiometria tonalna
zielony audiometria impedancyjna
zielony otoemisja ślimakowa

2. Badanie BERA latencja - morfologia zapisu i latencja fal

3. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z określeniem ilorazu inteligencji (WISC-R skala pełna, słowna i bezsłowna, wynik w skali pełnej musi przekraczać 85)


Dofinansowanie systemów FM

W celu uzyskania dofinansowania na System FM należy:

zielony Uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego do lekarza laryngologa lub audiologa.

zielony Poprosić lekarza laryngologa lub audiologa o wypisanie zlecenia na urządzenie wspomagające słyszenie – System FM. Ważne aby lekarz laryngolog lub audiolog miał podpisaną umowę z NFZ.

zielony Zgłosić się lub wysłać do oddziału NFZ: - wniosek wystawiony przez laryngologa lub audiologa oraz - wyniki badań Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

zielony Po otrzymaniu potwierdzenia o przyznanym dofinansowaniu można udać się z wnioskiem do dowolnej firmy protetyki słuchu posiadającej w swojej ofercie systemy FM na terenie całego kraju, która posiada umowę z NFZ.

zielony Potwierdzony wniosek jest ważny przez okres 30 dni.

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

W terminie 18-26 czerwca 2016 zapraszamy dzieci oraz młodzież  z implantami słuchowymi wraz z rodzicami/opiekunami  na pierwszy turnus rehabilitacyjny Family Camp, organizowany przez Fundację In Corpore przy wsparciu Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore oraz firmę MEDEL.

Wyjeżdżamy w Beskid Żywiecki do malowniczo położonego Hotelu FeroLux u podnóża Pilska w Korbielowie.  Hotel wyposażony jest w basen, sauny, sale fitness i kawiarnię.

Turnus  ma na celu pokazanie różnych możliwości terapii i zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z implantami.  W trakcie turnusu prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne, ale zarówno  dzieci jak i dorośli będą mogli również skorzystać z zajęć dodatkowych.  Ćwiczenia i zajęcia dodatkowe, zarówno indywidulane jak i grupowe, odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do trybu aktywności i odpoczynku dziecka

Terapia jest głównym elementem pracy z uczestnikami, ale  dzieci mają też czas na zabawę i rozrywki takie jak:
zielony zajęcia z bibułczarką
zielony malowanie drewnianych koników
zielony seanse filmowe
zielony wycieczki  piesze po okolicy

Dodatkowo proponujemy spotkania ze specjalistami , którzy przedstawią najnowsze informacje na temat pracy z dzieckiem z implantami.
Kiedy dzieci będą na ćwiczeniach i terapiach to dla rodziców mamy również propozycje zajęć, które pozwolą im znaleźć czas dla siebie przykładowo:
zielony dla Mam proponujemy naukę makijażu
zielony dla Tatusiów wycieczkę do Muzeum Browarnictwa w Żywcu
zielony dla Obojga rytuał saunowy
zielony Wieczór z Karaoke

a wszystko zaczniemy od wieczoru integracyjnego przy ognisku i kapeli góralskiej.

DIAGNOSTYKA I OPINIOWANIE W SPRAWACH SĄDOWYCH

logo InCorpore Instytut


Dla osób w trudnej sytuacji życiowej Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore przygotowało nową ofertę - diagnostykę i opiniowanie w sprawach sądowych dotyczących:
zielony władzy rodzicielskiej,
zielony relacji rodzinnych,
zielony dysfunkcyjności rodziny,
zielony opieki nad dzieckiem,
zielony sytuacji rodzicielskiej,
zielony innych trudności rodzinnych.
 
Koordynatorzy:
zielony dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony mgr Danuta Hawrylewicz
 
Team specjalistyczny:
zielony dr Justyna Trepka-Starosta - psycholog sądowy
zielony dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca - psychiatra
zielony dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek - neurolog dziecięcy
zielony dr Monika Maj - psychiatra
zielony mgr Katarzyna Filus - psycholog sądowy
zielony mgr Danuta Hawrylewicz - pedagog

TEST NOVA — NAJBARDZIEJ DOKŁADNE BADANIE DLA DZIECI JEST JUŻ W POLSCE

Test NOVA — najbardziej dokładne badanie dla dzieci jest już w Polsce


Proste badanie, które pozwoli Ci zadbać o zdrowie Twojego dziecka już od pierwszych dni życia


W jaki sposób możesz już teraz zadbać o zdrowie swojego dziecka?
infografika NOVAKażdego roku na świecie rodzi się ponad 8 milionów dzieci z chorobami wrodzonymi. Ponad 3 miliony z nich umierają w ciągu kilku lat od urodzenia z powodu braku właściwego rozpoznania choroby. Dlaczego tak się dzieje? Większość dzieci z chorobami wrodzonymi po przyjściu na świat uznaje się za całkowicie zdrowe. W ich rodzinie zwykle nie występowały żadne choroby genetyczne. U 70% dzieci choroby wrodzone początkowo nie dają żadnych objawów, natomiast mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Z kolei jeśli już dają objawy, najczęściej są one bardzo niespecyficzne (np. ulewanie, senność, nadmierna pobudliwość, biegunki itp.), dlatego trudno na ich podstawie stwierdzić, z jaką chorobą mamy do czynienia.
Choroby wrodzone charakteryzują się bardzo szerokim zróżnicowaniem objawów nie tylko w zależności od choroby, ale również w zależności od poszczególnych pacjentów cierpiących na tę samą chorobę. Za powszechnymi objawami występującymi u niemowląt i małych dzieci mogą kryć się rzadkie choroby genetyczne, które nie zostały prawidłowo zdiagnozowane. W przypadku chorób wrodzonych kluczowa jest szybka reakcja, która pozwoli zmniejszyć, a czasem całkowicie zniwelować, skutki ich działania. Innymi słowy: rodzic, dzięki szybkiej diagnozie, może nie tylko ochronić zdrowie swojego dziecka, ale często wręcz uratować jego życie.
Czasami choroby wrodzone mogą być zdiagnozowane i leczone na wczesnym etapie, aby zredukować ich negatywny wpływ (np. poprzez odpowiednie żywienie i podawanie właściwych lekarstw). Dlatego przesiewowe badania przedporodowe i te wykonywane u noworodków odgrywają bardzo ważną rolę.

Pierwsze tak dokładne badanie dla dzieci wykrywa chorób wrodzonych
Wiedząc, jak ważne jest zdrowie Twojego dziecka oraz Twój spokój, stworzyliśmy pierwsze tak szczegółowe badanie. W trakcie badania analizowany jest cały genom dziecka. Test sprawdza więc wszystkie możliwe zmiany w danym genie, a nie tylko te najczęstsze. Test NOVA:
zielony wykrywa 87 chorób wrodzonych,
zielony sprawdza wrażliwość dziecka na 32 substancje zawarte w lekach,
zielony analizuje w sumie 12 tys. zmian w genach.

Wykonując test NOVA, rodzic może zyskać:
zielony szansę na uchronienie dziecka przed wieloma skutkami i objawami chorób wrodzonych,
zielony spokój – dzięki wiedzy, że jego dziecko nie jest obciążone żadną z 87 chorób wrodzonych,
zielony informację, które leki mogą wywołać u dziecka działania niepożądane oraz jakie powinno być ich skuteczne dawkowanie,
zielony czas – jednym badaniem (jedno pobranie próbki) diagnozujemy wiele zaburzeń jednocześnie. Im szybciej dziecko zostanie prawidłowo zdiagnozowane, tym lekarz ma większe szanse na to, aby zaplanować leczenie, które osłabi objawy choroby,
zielony oszczędność pieniędzy – osobne wykonanie wszystkich badań z zakresu testu NOVA kosztowałoby kilkanaście razy więcej.

Indywidualna odpowiedź organizmu na leki
Warto wiedzieć, że niektóre geny mogą wpływać na większą wrażliwość dziecka na wybrane leki. To znaczy, że w zależności od jego profilu genetycznego może wymagać podania mniejszej lub większej dawki tego samego leku, aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny. Jest to bardzo cenna informacja dla rodziców i lekarzy prowadzących dziecko. W przypadku niektórych dzieci zastosowanie mniejszej dawki leku lub całkowite wykluczenie danego leku pozwoli uniknąć niepożądanych reakcji ubocznych. Zwykle o niepożądanym wpływie leku rodzicie dowiadują się po wystąpieniu objawów.

Test NOVA badając wrażliwość na substancje stosowane w lekach, pozwala uniknąć leczenia metodą prób i błędów. Umożliwia:
zielony określenie odpowiednich dawek leków zawierających wymienione substancje aktywne,
zielony ograniczenie skutków ubocznych związanych z przedawkowaniem danej substancji,
zielony przeciwdziałanie pojawieniu się niepożądanych reakcji na inne zażywane leki (interakcje z lekami),
zielony uniknięcie braku odpowiednich efektów leczenia, gdy pacjent zbyt szybko metabolizuje badaną substancję.
Substancje aktywne, które bada test NOVA, nie są stosowane wyłącznie w leczeniu pediatrycznym. Informacja o możliwych problemach z ich tolerancją może służyć pacjentom również w ich dorosłym życiu.

Dla kogo przeznaczony jest test NOVA
zielony rodziców, którzy chcą chronić zdrowie dziecka już od dnia narodzin,
zielony dzieci, u których występują trudne w diagnostyce objawy chorobowe,
zielony dzieci, u których podejrzewa się wystąpienie choroby metabolicznej,
zielony rodziców, którzy chcą poznać wrażliwość dziecka na określone leki,
zielony dzieci pochodzących z rodzin, w których wcześniej występowały choroby genetyczne.

Przykład korzyści wykonania badania już u noworodka - wczesne wykrycie chorób:

Galaktozemia
wrodzona choroba, która już w pierwszych tygodniach życia może objawić się żółtaczką, opóźnionym rozwojem, uszkodzeniem wątroby i nerek. Przyczyną choroby jest brak enzymu odpowiedzialnego za rozkład galaktozy, cukru, który dziecko przyjmuje m.in. z mlekiem matki. Cukier ten gromadzi się w organizmie dziecka i działa toksycznie na komórki, tkanki i narządy. Wczesna diagnoza daje możliwość wprowadzenia leczenia, polegającego na usunięciu z diety galaktozy. W konsekwencji dziecko może prawidłowo się rozwijać przy przestrzeganiu prawidłowej diety. Nieleczona galaktozemia może prowadzić do śmierci.

Fruktozemia
wrodzona choroba, podobna do galaktozemii, w tym przypadku organizm dziecka nie metabolizuje fruktozy, cukru powszechnie występującego np. w owocach i słodyczach. Tylko szybka diagnoza i eliminacja fruktozy z diety dziecka pozwala na jego zdrowy rozwój. Nieleczona fruktozemia może prowadzić do śmierci.

Choroba Wilsona
wrodzona choroba, w konsekwencji której w organizmie dziecka gromadzi się miedź. Nagromadzenie miedzi powoduje uszkodzenie mózgu, wątroby i serca. Szybkie wykrycie choroby umożliwia wprowadzenie leczenia polegającego na podaży leku usuwającego nadmiar miedzi z organizmu. Dziecko musi przyjmować lek przez całe życie, jednak szybkie wprowadzenie leczenia umożliwia jego prawidłowy rozwój. Nieleczona choroba może prowadzić do śmierci.

Choroby z grupy niedoboru odporności
grupa chorób wrodzonych, która upośledza zdolności obronne organizmu dziecka. Objawia się już we wczesnym dzieciństwie bardzo częstymi infekcjami. U chorych dzieci bardzo często występuje zapalenie płuc, częsta biegunka i różnego rodzaju wysypki skórne. Takie dzieci rosną znacznie wolnie niż ich zdrowi rówieśnicy. Diagnozując chorobę wcześnie, można podjąć leczenie, które polega na przeszczepie szpiku kostnego i sprawić, że dziecko będzie zdrowe.

Powyższe przykłady pokazują, że wczesne rozpoznanie chorób wrodzonych daje szansę na prawidłowy rozwój i życie dziecka, co dla rodzica jest nieocenione.

Całkowicie bezpieczne pobieranie próbek
Pobranie próbek do testu NOVA odbywa się poprzez wykonanie wymazu z wewnętrznej strony policzka dziecka.
Krok 1 – wypełnienie dokumentów
Przed pobraniem należy wypełnić niezbędne dokumenty, w tym formularz zgody na wykonanie badania.
Krok 2 – pobranie próbki
Pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka dziecka przez rodziców lub położną w jednym z naszych 200 punktów pobrań zlokalizowanych na terenie całego kraju
Krok 3 – zabezpieczenie materiału
Zabezpieczenie materiału. Zamówienie kuriera. Transport do testDNA Laboratorium Sp. z o. o.
Krok 4 – wynik badania i konsultacja genetyka
Na wynik badania czeka się do miesiąca. Wynik zostanie przedstawiony i skonsultowany przez lekarza genetyka.

Metoda zastosowana w teście NOVA Tak kompleksowe przebadanie pacjenta jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). Uzyskany wynik potwierdzany jest metodą Sangera. Metoda ta wykorzystywana jest m.in. do badania całego genomu. Łączna szacowana częstość występowania chorób ujętych w teście NOVA wynosi 1/400 urodzeń.

Cena badania: 3 667 PLN