em konferencja modul

 

 


oferta nauczycieli

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleń dla  Rad Pedagogicznych przygotowanej przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej filii Centrum.

 

Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci i uczniów z zastosowaniem gier i zabaw matematycznych

forma: warsztat

Dla:
zielony nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
zielony nauczycieli matematyki
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony terapeutów
zielony psychologów
   
Program warsztatu:
1. Aktywizowanie uczniów na zajęciach z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu i w szkole.
2. Rola gier i zabaw w stymulowaniu aktywności matematycznej dziecka.
3. Przegląd wybranych gier i zabaw matematycznych – ćwiczenia praktyczne:
zielony Gry rozwijające myślenie
zielony Gry karciane
zielony Gry z wykorzystanie kości
zielony Gry z wykorzystaniem kamieni domina
zielony Gry planszowe
zielony Łamigłówki logiczne i matematyczne
4. Przegląd literatury.

Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba uczestników: 20
Prowadząca warsztat: mgr Ewelina Kawiak – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, nauczyciel matematyki, diagnosta, terapeuta. Asystent w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją matematyczną dzieci i młodzieży oraz diagnozą i terapią trudności w uczeniu się matematyki. Swoje zainteresowania realizuje zarówno na gruncie praktycznym, jaki i na gruncie naukowych rozważań.

Matematyka jest dziedziną wiedzy, której od zawsze przypisuje się niemałe znaczenie. „Królowa nauk” rozwija wyobraźnię, uczy rozwiązywania problemów, rozwija twórcze i krytyczne myślenie, pomaga w sprawnym funkcjonowaniu każdego dnia. Słowem – jest w życiu potrzebna. Jej odkrywanie może stać się niezapomnianą intelektualną przygodą dla dziecka. Jednak czy zawsze uczenie się matematyki sprawia przyjemność? Jak się okazuje nie zawsze… Dla uczniów matematyka często staje się zmorą. Jest ich zdaniem trudna, nudna i niepotrzebna. I tu my – nauczyciele stajemy przed ogromnym zadaniem. Naszym celem jest nie tylko uczenie matematyki ale robienie tego w sposób przyjazny, zaskakujący i interesujący dla uczniów. Proponowany warsztat jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jak uczyć matematyki w sposób ciekawy? Uczestnicy zostaną zaznajomieni z pomysłami na uatrakcyjnienie zajęć grupowych oraz indywidualnych poprzez wykorzystanie gier i zabaw matematycznych.

Edukacja matematyczna w przedszkolu - wspieranie operacyjnego rozumowania dzieci w wieku przedszkolnym

forma: warsztat

Dla
zielony nauczycieli wychowania przedszkolnego
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony terapeutów
zielony psychologów
  
Program warsztatu:
1. Rola operacyjnego rozumowania w procesie uczenia się matematyki.
2. Teoria rozwoju poznawczego J. Piageta.
3. Diagnoza poziomu operacyjnego rozumowania.
4. Ćwiczenia praktyczne wspierające operacyjne rozumowanie w zakresie:
zielony Ustalania stałości ilości nieciągłych
zielony Porządkowania elementów zbioru (klasyfikowania)
zielony Ustalania stałości masy
zielony Ustalania stałości długości
zielony Ustalania stałości objętości
   
Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba uczestników: 20
Prowadząca warsztat: mgr Ewelina Kawiak – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, nauczyciel matematyki, diagnosta, terapeuta. Asystent w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją matematyczną dzieci i młodzieży oraz diagnozą i terapią trudności w uczeniu się matematyki. Swoje zainteresowania realizuje zarówno na gruncie praktycznym, jaki i na gruncie naukowych rozważań.

Operacyjne rozumowanie jest jednym z wyznaczników gotowości dziecka do uczenia się matematyki. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z pomysłami, w jaki sposób można stymulować myślenie operacyjne dzieci podczas zajęć matematycznych w przedszkolu. Uczestnikom zostaną zaprezentowane próby diagnostyczne pozwalające określić poziom rozumowania dziecka.

Praca z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki

forma: warsztat

Dla:
zielony nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
zielony nauczycieli matematyki
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony terapeutów
zielony psychologów
   
Program warsztatu:
1. Trudności w uczeniu się matematyki.
2. Indywidualizacja pracy z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki – praktyczne rozwiązania.
3. Gry i zabawy matematyczne jako pomysł na uatrakcyjnienie zajęć – praktyczne rozwiązania.
4. Przegląd literatury.

Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba uczestników: 20
Prowadząca warsztat: mgr Ewelina Kawiak – pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, nauczyciel matematyki, diagnosta, terapeuta. Asystent w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją matematyczną dzieci i młodzieży oraz diagnozą i terapią trudności w uczeniu się matematyki. Swoje zainteresowania realizuje zarówno na gruncie praktycznym, jaki i na gruncie naukowych rozważań.

W ostatnim czasie wciąż przybywa uczniów, którzy mają problemy z uczeniem się matematyki. Wymagają oni indywidualnego podejścia oraz wsparcia ze strony nauczyciela. Proponowany warsztat jest próbą odpowiedzenia na pytanie: W jaki sposób można indywidualizować pracę z uczniem wykazującym trudności w uczeniu się matematyki. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną różnorodne metody pomagające w przyswojeniu  wiedzy z zakresu matematyki oraz rozbudzające aktywność matematyczną uczniów. Zaprezentowane zostaną pomysły do zastosowania podczas zajęć grupowych oraz podczas pracy indywidualnej.


Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych ucznia z ryzykiem dysleksji i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

forma: warsztat

Dla:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony terapeutów
zielony psychologów

Program warsztatu:
1. Specyficzne trudności w uczeniu się – krótka charakterystyka.
2. Wpływ zakłoceń funkcji wzrokowo – słuchowo – ruchowych na proces uczenia się i funkcjonowanie ucznia
3. Potrzeby edukacyjne, w tym w zakresie oceniania, uczniów z ryzykiem dysleksji oraz ze specyficznymi trudnosciami w uczeniu się – praktyczne rozwiązania.


Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba uczestników: 20
Prowadząca warsztat: mgr Danuta Hawrylewicz – pedagog, tyflopedagog, od kilkunastu lat na co dzień zajmuje sie przede wszystkim diagnozą i terapią ryzyka dysleksji oraz specyficznych trudności w uczeniu się, pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Praca z dzieckiem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

forma: warsztat

Dla:
zielony nauczycieli
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony terapeutów
zielony psychologów

Program warsztatu:
1. CAPD - krótka charakterystyka.
2. Wpływ zakłoceń funkcji słuchowo – językowych na proces uczenia się i funkcjonowanie ucznia.
3. Potrzeby edukacyjne, w tym w zakresie oceniania uczniów z CADP – praktyczne rozwiązania.

Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Liczba uczestników: 20
Prowadząca warsztat: mgr Danuta Hawrylewicz – pedagog, tyflopedagog, od kilkunastu lat na co dzień zajmuje sie przede wszystkim diagnozą i terapią ryzyka dysleksji oraz specyficznych trudności w uczeniu się, pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Wpływ diety i multimediów na rozwój dziecka


Zakres tematyczny:
zielony Najczęstsze zaburzenia rozwoju i zachowania dzieci
zielony Wpływ TV i gier komputerowych na rozwój osobowości dziecka, zaburzenia zachowania
zielony Stymulacja wzrokowa jako jedno z źródeł zaburzeń integracji zmysłowej
zielony Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej
zielony Diagnoza przyczyn niektórych zachowań
zielony Uczucie głodu i sytości – naturalna regulacja
zielony Jestem tym co jem
zielony Różnice w odżywianiu różnych grup wiekowych, ogólne zasady żywienia zdrowych dzieci (tu bazą byłaby piramida żywienia)
zielony Edukacja żywieniowa dzieci (przykłady zabaw, gier, tabeli motywujących)
zielony Sposoby przekształcania jadłospisów (czyli jak produkty niezdrowe zastąpić zdrowymi)

Bajkoterapia jako metoda wspomagająca harmonijny rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Zakres tematyczny:
zielony Bajkoterapia -metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
zielony Rola bajki w rozwoju dziecka.
zielony Terapeutyczne znaczenie bajek.
zielony Bajki terapeutyczne, psychoedukacje, psychoterapeutyczne, relaksacyjne –założenia, zadania –omówienie przykładów.
zielony W jaki sposób bajkoterapia pomaga rozwiązywać problemy dzieci?

Kreatywne miejsce zabawy-warsztaty rozwijające kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Zakres tematyczny:
zielony Czym jest kreatywność?
zielony Rola kreatywności w życiu człowieka.
zielony Wartość i znaczenie kreatywności w rozwoju emocjonalno-poznawczym dziecka.
zielony Przygotowanie kreatywnych zabawek dla dzieci.

Adaptacja dziecka w przedszkolu


Zakres tematyczny:
zielony Potrzeby małego dziecka i sposoby ich zaspokajania.
zielony Organizacja adaptacji w warunkach przedszkola.
zielony Formy aktywności ułatwiające adaptację.
zielony Praktyczne wskazówki dla rodziców ułatwiające adaptację ich dzieci wplacówce.

Gry i zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu


Zakres tematyczny:
zielony Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych.
zielony Śpiew podstawową formą ekspresji muzycznej dziecka.
zielony Gry i zabawy ruchowe.
zielony Ćwiczenia rytmiczne.

Praca z nadpobudliwym dzieckiem w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym


Zakres tematyczny:
zielony Jak zachowuje się nadpobudliwe dziecko? (terminologia, opis przypadków);
zielony Czym naprawdę jest nadpobudliwość?
zielony Jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem?
zielony Współpraca nauczycieli z rodzicami i ze specjalistami.

Praktyczne pomysły w nauczaniu i wychowywaniu dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu i w szkole


Zakres tematyczny:
zielony Trudności i potrzebydziecka z autyzmem/Zespołem Aspergeraz perspektywy funkcjonowania w grupie przedszkolnej/szkolnej.
zielony Strategie wspierania rozwoju dziecka z autyzmem/Zespołem Aspergera w następujących sferach:
- zaburzenia SI,
- komunikacja i język,
- zachowanie,
- życie codzienne,
- relacja nauczyciel-uczeń.

Zaburzenia rozwojowe (ruchowe, wzrokowe, słuchowe)-praktyczne rozwiązania do pracy w przedszkolu i szkole


Zakres tematyczny:
zielony Rozwój dziecka i symptomy zaburzeń (czynniki wpływające na rozwój, rozwojowe kamienie milowe, diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych).
zielony Jaką rolę odgrywa aspekt ruchowy w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się?
zielony Wzrok, przetwarzanie obrazu i uczenie się.
zielony Różnica między słuchaniem a słyszeniem.
zielony Praktyczne strategie postępowania.

Dziecko z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej


Zakres tematyczny:
zielony Charakterystyka systemów sensorycznych ( układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny oraz odruchów ATOS, STOS, TOB),
zielony Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
zielony Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami sensorycznymi?
zielony Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami integracji sensorycznej

Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu/ edukacji wczesnoszkolnej (dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, rozpoznaniem afazji ruchowej, zespołów genetycznych, mózgowego porażenia dziecięcego, całościowych zaburzeń rozwoju)

Zakres tematyczny:
zielony Wczesne rozpoznawanie symptomów opóźnień i zaburzeń rozwojowych u dzieci.
zielony Specyfika funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego oraz specjalne potrzeby wynikające z określonych deficytów i trudności dziecka.
zielony Wybrane metody pracy z dziećmi z opóźnieniami i deficytami rozwojowymi(metody edukacyjne, wspomagające komunikację, stymulacja wielozmysłowa, terapia zabawą) –propozycje ćwiczeń i zabaw, które można wykorzystać podczas zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci.
zielony Budowanie pozytywnego kontaktu z rodzicami dziecka –przekazywanie informacji o umiejętnościach i trudnościach dziecka, dostosowywanie metod pracy do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny.

Trening asertywności – jak połączyć szacunek do siebie z szacunkiem do innych (prezentacja z elementami warsztatów)


Zakres tematyczny:
zielony Definicja asertywności, podstawowe wiadomości
zielony Różnicowanie zachowań agresywnych, uległych i asertywnych
zielony Świadomość własnych praw w zawodzie nauczyciela
zielony Rozwijanie umiejętności asertywnych
zielony Zastosowanie umiejętności asertywnych
zielony Reakcja na zachowania asertywne
zielony Czy zawsze należy być asertywnym?

Jak poradzić sobie w sytuacji trudnej – o stresie, wypaleniu zawodowym i sposobach na relaks (szkolenie z elementami warsztatów)


Zakres tematyczny:
zielony Definicje: stres a stresor
zielony Czy stres jest zły? Jak pozytywnie przeformułować problem.
zielony Stadia stresu - po czym poznać, że już jest źle
- reakcja alarmowa (faza szoku, faza przeciwdziałania szokowi)
- stadium odporności
- stadium wyczerpania     
zielony Poznawcza ocena stresu – jak myślimy, tak czujemy
zielony fazy oceny
- kontrola spostrzegania
- wyjaśnianie negatywnych wydarzeń
zielony Radzenie sobie ze stresem
- koncentracja na problemie a koncentracja na emocji
- cztery strategie zaradcze (wg Ratajczak)
- trzy style radzenia sobie ze stresem (wg Strelau)
zielony Wypalenie zawodowe
- kogo dotyczy
- jakie są predyspozycje osobowościowe
- syndromy wypalenia (jak poznać, że się zaczyna)
- trzy etapy wypalenia-objawy
- przyczyny wypalenia
- jak zapobiec wypaleniu?
- jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym
zielony Techniki relaksacyjne
- trening kontroli oddechu
- trening Progresywnego napinania mięśni Jacobson

Techniki i sposoby skutecznej komunikacji – Jak bezpiecznie wyrażać złość i inne uczucia (prezentacja z elementami warsztatów)


Zakres tematyczny:
zielony Komunikacja-definicja pojęcia
zielony Rodzaje komunikacji
- komunikacja jednokierunkowa
- komunikacja dwukierunkowa
zielony Aktywne słuchanie
- wprowadzenie do zagadnienia aktywnego słuchania
- pożądane i niepożądane zachowania podczas słuchania
- cechy aktywnego słuchania
- etapy aktywnego słuchania
zielony Komunikacja niewerbalna
- rodzaje komunikacji niewerbalnej
- niezgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- niewerbalne okazywanie sympatii:
zielony Bariery komunikacyjne
- osądzanie
- decydowanie za innych
- uciekanie od cudzych problemów
zielony Zasady konstruktywnego porozumiewania się
- zakazane słowa
- zasady konstruktywnego porozumiewania się
- formuła komunikatu „Ja”
zielony Komunikacja w sytuacjach konfliktowych - radzenie sobie ze złością
- jak radzić sobie z agresywnym rodzicem
- jak radzić sobie z agresywnym uczniem
- kiedy złość jest dobra-konstruktywne sposoby wyrażania złości

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

Zakres tematyczny:
zielony omówienie prowokacji jako specyficznego rodzaju zachowań trudnych
zielony kreowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie
zielony zarządzanie klasą – tworzenie podmiotowych relacji z uczniem, ocenianie
zielony niektóre przyczyny trudnych zachowań uczniów.
zielony poprawa umiejętności reagowania tu i teraz w trudnych sytuacjach w czasie lekcji
zielony nabycie umiejętności właściwego reagowania na trudne zachowania w oparciu o metodę komunikacji wprost
zielony nabycie umiejętności bardziej wnikliwej diagnozy przyczyn trudnych zachowań uczniów, uświadomienie przyczyn somatycznych i psychospołecznych stojących za niektórymi niepożądanymi zachowaniami dzieci
zielony praktyczne zastosowanie Metody Skutecznej Konfrontacji

Metodę konstruktywnej konfrontacji można stosować, gdy:
zielony uczeń przejawia zachowania prowokacyjne,
zielony uczeń nie uświadamia sobie lub nie dopuszcza do siebie faktu, że postępuje niewłaściwie,
zielony uczeń i/lub nauczyciel przeżywa negatywne stany emocjonalne utrudniające zwykłą komunikację

 

Szkolenia prowadzą Specjaliści Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE.