Badania psychologiczne

Diagnoza psychologiczna

diagnoza procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, spostrzegania)
diagnoza procesów emocjonalno-motywacyjnych (lęki, fobie)
diagnoza poziomu i funkcjonowania intelektualnego
diagnoza funkcji werbalnych (zaburzenia mowy, zaburzenia komunikacyjne w Zespole Aspergera i autyzmie, sprawność językowa)
diagnoza surdopsychologiczna
diagnoza rozwoju funkcji motorycznych sprawność ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa)
diagnoza zaburzeń rozwoju społecznego
diagnoza w zakresie trudności szkolnych oraz specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
diagnoza w zakresie zaburzeń z Zespołu ADHD
diagnoza w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera