Badania pedagogiczne

Badanie pedagogiczne ma na celu określenie mocnych stron dziecka (jego zasobów, możliwości, nabytych umiejętności) oraz poszukanie przyczyn występujących u dziecka trudności w nauce i w zachowaniu. Przede wszystkim skoncentrowane jest na określeniu potrzeb edukacyjnych i wskazań do pracy z dzieckiem w domu, przedszkolu/szkole w związku z występującymi u dziecka trudnościami. Stanowi tym samym podpowiedź, czego nasze dziecko potrzebuje, by się rozwijać, osiągać sukcesy i w jaki sposób należy aranżować przestrzeń w przedszkolu, szkole i w domu tak, by umożliwić dziecku rozwój.

Badanie pedagogiczne jest szczególnie pomocne, gdy chcemy:
poznać u przedszkolaka poziom jego gotowości szkolnej (dotyczy to głównie dziecka mającego rozpocząć naukę szkolną),
rozważyć podstawy do wcześniejszego rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej lub do rocznego odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego,
sprawdzić u dziecka szkolnego, czy podłożem jego trudności w czytaniu i pisaniu jest np. ryzyko dysleksji lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
sprawdzić u ucznia przyczyny trudności w uczeniu się matematyki,
poszukać innych przyczyn trudności dydaktycznych czy w zachowaniu (problemy w koncentracji uwagi, nadruchliwość, tendencje do konfliktowości itp.),
uzyskać wskazówki do pracy z dzieckiem,
rozważyć podstawy do objęcia dziecka dodatkową pomocą w przedszkolu/szkole (podstawą do szczególnego zaopiekowania się dzieckiem w przedszkolu/szkole są np. zdiagnozowane w przebiegu badań psychopedagogicznych, logopedycznych, medycznych deficyty rozwojowe, problemy zdrowotne w tym niedosłuch centralny, specyficzne trudności w uczeniu się, ryzyko dysleksji, niepełna gotowość szkolna i inne) i przy ich występowaniu – wybrać zalecane formy pomocy dziecku w przedszkolu/szkole/poza placówką edukacyjną.


Badanie pedagogiczne przeprowadza pedagog. Nierzadko jest ono częścią diagnozy przeprowadzanej wobec dziecka niezbędnej do wydania opini (w celu wydania opini wraz ze wskazaniami dla nauczycieli i rodziców do pracy z dzieckiem potrzebna jest pełna diagnostyka psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna i w razie potrzeby – medyczna).