Badania audiologiczne

W badaniu narządu słuchu bierze się pod uwagę:

ilościowe i jakościowe określenie ubytków słuchu
lokalizację i miejsca uszkodzenia słuchu
ustalenie przyczyny zaburzenia słuchu

Zapraszamy na konsultacje medyczne u wybitnych specjalistów z dziedziny audiologii i otolaryngologii:

lek. med. Anna Horbulewicz - otolaryngolog, audiolog
lek. med. Teresa Wolan - otolaryngolog

Badania słuchu obwodowego, centralnego - technicy audiologii:

Joanna Ulfig - technik diagnostyki audiologicznej
Danuta Wieczorek - technik diagnostyki ABR, pielęgniarka

Badania audiometryczne

Audiometria tonalna - badanie subiektywne umożliwiające określenie wielkości ubytku słuchu z zastosowaniem dźwięków tonalnych o określonej częstotliwości z zakresem 125-8000 Hz. Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy). Osoba badana reaguje po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów.

Audiometria nadprogowa (Fowler, SISI) - badanie subiektywne umożliwiające określenie lokalizacji uszkodzenia narządu słuchu.

Audiometria impedancyjna (tympanometria oraz pomiar impedancji akustycznej) - badanie obiektywne, umożliwiające pomiar odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężenia błony bębenkowej. Pomiar impedancji akustycznej umożliwia ocenę ucha środkowego.

Tympanometria jako element badania audiometrii impedancyjnej określa podatność błony bębenkowej.

Audiometria mowy - badanie określające zdolność rozumienia mowy przy określonym poziomie głośności sygnału mowy. Polega na podawaniu określonego zestawu poleceń lub słów, które mają być powtórzone przez osobę badaną.

Otoemisja akustyczna (OAE) - badanie obiektywne oparte na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku (ucho wewnętrzne) w odpowiedzi na bodziec akustyczny (trzask) lub spontanicznie. Pozwala na wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego. Do zarejestrowania otoemisji konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie ucha środkowego.

Zasadniczo wyróżnia się trzy typy otoemisji akustycznej:

  • otoemisję spontaniczną (SOAE) - powstaje bez udziału jakiegokolwiek bodźca zewnętrznego
  • otoemisję wywołaną (EOAE) - powstaje w odpowiedzi na pobudzenie ucha trzaskami i krótkimi tonami
  • otoemisję zniekształconą (DPOAE) - powstaje w odpowiedzi na stymulację parami tonów o zbliżonych częstotliwościach

Badanie elektrofizjologiczne (BERA) - metoda obiektywna, pozwalająca ocenić próg słyszenia zarówno u noworodków jak i u dorosłych, polegająca na działaniu bodźcem dźwiękowym na receptory słuchu i rejestrowaniu zjawisk elektrycznych w mózgu (potencjałów wywołanych z pnia mózgu). Podczas badania BERA na głowie badanego umieszcza się trzy elektrody. Dwie elektrody przykleja się na wyrostkach sutkowych, a jedną na czole. Na uszy zakłada się słuchawki.

Różnica pomiędzy badaniami audiometrycznymi progu słyszenia i badaniami elektrofizjologicznymi dotyczy ich istoty. W badaniach audiometrycznych ocenia się całą drogę słuchową, w badaniach elektrofizjologicznych - funkcję poszczególnych odcinków drogi słuchowej.

Na badania słuchu za pomocą badania BERA kierują lekarze otolaryngolodzy, audiolodzy i foniatrzy. Może to być również inicjatywa logopedów oraz rodziców w przypadku:

  • dzieci z dodatnim wynikiem badania przesiewowego słuchu przeprowadzonego za pomocą otoemisji akustycznej
  • dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy, które należą do grupy podwyższonego ryzyka zaburzeń słuchu
  • dzieci w wieku poniżej 2 lat, które nie wykazują adekwatnych do wieku reakcji słuchowych
  • dzieci, u których wyniki subiektywnych badań słuchu są niejednoznaczne
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i prawidłowymi reakcjami słuchowymi
  • dzieci, u których nie można wykonać badania audiometrycznego.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz spełniającą wymogi unijne kabiną ciszy. Wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna w Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore".