Rehabilitacja Słuchu i Mowy

Rehabilitacja Słuchu i Mowy to bezpłatny program realizowany w ośrodku lub oddziale dziennym. W ramach tego programu opieką diagnostyczno-terapeutyczną objęci są Pacjenci, mający problemy ze słuchem i/lub zaburzenia mowy.


Zajęcia skierowane są również do dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, które towarzyszą ww. zaburzeniom (np. zespół Aspergera, spektrum autyzmu, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność itp.), jak również z implantami słuchowymi czy niedosłuchem, w tym z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w różnym wieku – także najmłodsze, od momentu wykrycia nieprawidłowości czy dysfunkcji, poprzez wiek przedszkolny czy też szkolny.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej otrzymasz specjalistyczną pomoc!
Rehabilitacja w naszym ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne (psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, tyflopedagog, specjalista komunikacji wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista rehabilitacji poinplanowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta metody Johansena, specjalista w zakresie terapii Biofidback, terapeuta rodzinny).
Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie.
Wczesne rozpoznanie problemów ze słuchem i/lub mową oraz podjęcie właściwych działań rehabilitacyjnych pozwoli na łatwiejsze zneutralizowanie pojawiających się nieprawidłowości rozwojowych.

Skorzystaj z programu Rehabilitacji Słuchu i Mowy! - KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, DĄBROWA GÓRNICZA

Aby skorzystać z zajęć, dziecko musi posiadać skierowanie do ośrodka dziennego na rehabilitację słuchu i mowy oraz rozpoznanie – pomoże Ci w tym nasz Koordynator.

  •  Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na Rehabilitację Słuchu i Mowy
  •  Skierowanie takie może być wydane przez lekarza następujących oddziałów i przychodni specjalistycznych NFZ: otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.
  •  Rozpoznanie (ICD-10)
  •  W naszym Centrum można skorzystać z profesjonalnej diagnozy słuchu i wykonać wszystkie niezbędne badania. Tylko u nas kabina ciszy spełniająca wymogi unijne, dająca możliwość wykonania badania w wolnym polu słuchowym! W skład zespołu Centrum wchodzą wybitni specjaliści z zakresu audiologii i otolaryngologii dziecięcej oraz technicy diagnostyki audiologicznej.