Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to interdyscyplinarna pomoc, oferowana dziecku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej. W tym okresie dochodzi do intensywnego rozwoju układu nerwowego, jest on szczególnie podatny na stymulację, wyrównywanie nieprawidłowości rozwojowych.
Program Wczesnego Wspomagania skierowany jest do dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, chorobami przewlekłymi, z ciąż zagrożonych, powikłanych porodów – obciążonych uszkodzeniami rozwojowymi i nabytymi w okresie płodowym
lub okołoporodowym, z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, urodzonych przedwcześnie, z wadami genetycznymi.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy
z uwagi na wykrytą u nich niepełnosprawność.
/Rozp. MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1635). Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949/

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej otrzymasz specjalistyczną pomoc!
W Centrum In Corpore uzyskasz poradę, pełną diagnozę oraz nieodpłatną rehabilitację. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapeuci: psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista komunikacji alternatywnej
i wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista rehabilitacji poimplantowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, Johansena, Warnkego, Play Attention, specjalista terapii Biofeedback, terapeuta rodzinny.
Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami, średnio 1 raz w tygodniu

Skorzystaj z programu WWR!

Aby skorzystać z zajęć, należy uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – pomoże Ci w tym nasz Koordynator.

Zaświadczenie lekarskie – wzór

Zaświadczenie lekarskie wskazujące na konieczność realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, wydawane na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Diagnostyka na potrzeby WWR

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore przeprowadzisz wszystkie diagnozy u Twojego dziecka (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz medyczną: neurologiczną, audiologiczną, psychiatryczną, okulistyczną).