Diagnoza psychologiczna

 diagnoza procesów poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia, spostrzegania)
 diagnoza procesów emocjonalno-motywacyjnych (lęki, fobie)
 diagnoza poziomu i funkcjonowania intelektualnego
 diagnoza funkcji werbalnych (zaburzenia mowy, zaburzenia komunikacyjne w Zespole Aspergera i autyzmie, sprawność językowa)
 diagnoza surdopsychologiczna
 diagnoza rozwoju funkcji motorycznych sprawność ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa)
 diagnoza zaburzeń rozwoju społecznego
 diagnoza w zakresie trudności szkolnych oraz specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
 diagnoza w zakresie zaburzeń z Zespołu ADHD
 diagnoza w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera