Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Realizujemy następujące programy na terenie województwa śląskiego:

 •   PROGRAM: Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w in Corpore w Bielsku Białej – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. RPSL.09.02.06-24-037D/19
 •   Beneficjent: Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
 •   Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Europejski Fundusz Społeczny
 •   Okres realizacji: 2020-01-01-2021-12-31
 •   Opis projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży pow.20 tyg. (300K). a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (300os. 60K, 240M) szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (80os, 50K,30M) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. Jest skierowany do 680os. zamieszkujących woj. śląskie, teren Bielska - Białej.;
 •   Zakładane efekty, główne korzyści: Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji okołoporodowej oraz budowanie postaw prozdrowotnych wśród min 300 kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. ciąży i ich otoczenia (min. 300 os., 240 M i 60 K)- w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa w Bielsku - Białej. Podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych nt. prawidłowego postępowania w okresie ciąży, porodu i połogu w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa, co ma się w przyszłości przełożyć na wzrost dzietności kobiet w regionie. W projekcie przewidziano również realizację modułu przekrojowego poprzez działania edukacyjne dla personelu medycznego Wnioskodawcy, w tym POZ dla 80 os (50K i 30M). Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. Projektem zostanie objętych min. 680 osób zamieszkujących woj. śląskie.
 •   w programie udział wzięły 374 uczestniczki
 •   w ramach programu zakupiono: 5 fantomów noworodków, 5 stanowisk demonstracyjnych do pielęgnacji oraz 1 fantom miednicy żeńskiej z płodem
 •   Wartość projektu 252 627,50 zł.
 •   Dofinansowanie ze środków UE: 214 733,37 zł.
 •   W okresie trwałości projektu ilość utworzonych miejsc w Szkole Świadomego Rodzicielstwa przygotowanych do świadczenia usług wynosi 20, natomiast ilość przeszkolonych osób, które świadczą usługi zdrowotne wynosi 80 osób.

 

 


 

 •  PROGRAM: Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w in Corpore w Dąbrowie Górniczej – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. RPSL.09.02.06-24-037E/19
 •  Beneficjent: Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
 •  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny
 •  Okres realizacji: 2020-01-01-2021-12-31
 •  Opis projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród 200 kobiet w ciąży pow.20 tyg, a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (200os.), w tym szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (50os.) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Projekt jest skierowany do 400 os. zamieszkujących woj. śląskie, teren Dąbrowy Górniczej.
 •  Zakładane efekty, główne korzyści: Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji okołoporodowej oraz budowanie postaw prozdrowotnych wśród min 200 kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. ciąży i ich otoczenia (min. 200 os., 160 M i 40 K)- w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa w Dąbrowie Górniczej. Podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych nt. prawidłowego postępowania w okresie ciąży, porodu i połogu w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa, co ma się w przyszłości przełożyć na wzrost dzietności kobiet w regionie. W projekcie przewidziano również realizację modułu przekrojowego poprzez działania edukacyjne dla personelu medycznego Wnioskodawcy, w tym POZ dla 50 os (40K i 10M). Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. Projektem zostanie objętych min. 450 osób zamieszkujących woj. śląskie.
 •  w programie udział wzięły 245 uczestniczki
 •  w ramach programu zakupiono: 4 fantomy noworodków, 4 stanowiska demonstracyjne do pielęgnacji i kąpieli noworodka oraz 8 piłek do siedzenia
 •  Wartość projektu 168 235,00 zł.
  Dofinansowanie ze środków UE: 142 999,75 zł.
 •  W okresie trwałości projektu ilość utworzonych miejsc w Szkole Świadomego Rodzicielstwa przygotowanych do świadczenia usług wynosi 20, natomiast ilość przeszkolonych osób, które świadczą usługi zdrowotne wynosi 50 osób, co daję 70 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu programu

 


 •  PROGRAM: Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 •  Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
 •  Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych
 •  Beneficjent: Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek
 •  Okres realizacji: od 1 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r.
 •  Cel głównym projektu: Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji okołoporodowej oraz budowanie postaw prozdrowotnych wśród minimum 200 kobiet w ciąży powyżej 20 tygodnia ciąży i ich otoczenia (minimum 200 osób) - w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa w In Corpore z siedzibą w Katowicach. Podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych na temat prawidłowego postępowania w okresie ciąży, porodu i połogu w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa. W projekcie przewidziano działania edukacyjne dla personelu medycznego Wnioskodawcy, w tym POZ dla 50 osób (35K i 15M).
 •  Wartość projektu 174 022,50 zł.
  Dofinansowanie ze środków UE: 147 919,12 zł.