Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Realizujemy następujące programy na terenie województwa śląskiego:

  •  PROGRAM: Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w in Corpore w Bielsku Białej – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. RPSL.09.02.06-24-037D/19
  •  Beneficjent: Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
  •  Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Europejski Fundusz Społeczny
  •  Okres realizacji: 2020-01-01-2021-12-31
  •  Opis projektu: Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa. Realizowany będzie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. W ramach zaproponowanych działań zwiększy się dostępność edukacji okołoporodowej wśród kobiet w ciąży pow.20 tyg (300K). a także otoczenia uczestniczek biorących udział w programie (300os. 60K, 240M) szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie obejmują kompleksową realizację zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, które będą spełniać wszystkie kryteria określone w RPZ. Dla personelu med. (80os, 50K,30M) zaangażowanego we wsparcie uczestniczek proj. (tj. lekarzy, położnych, psychologów, fizjoterapeutów itp.) beneficjent przewiduje działania edukacyjne, które podniosą świadomość w obszarze opieki okołoporodowej. Proj. Jest skierowany do 680os. zamieszkujących woj.śląskie, teren Bielska - Białej.;
  •  Zakładane efekty, główne korzyści: Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji okołoporodowej oraz budowanie postaw prozdrowotnych wśród min 300 kobiet w ciąży powyżej 20 tyg. ciąży i ich otoczenia (min. 300 os., 240 M i 60 K)- w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, poprzez organizację Szkoły Świadomego Rodzicielstwa w Bielsku - Białej. Podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych nt. prawidłowego postępowania w okresie ciąży, porodu i połogu w bezpośredni sposób wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa, co ma się w przyszłości przełożyć na wzrost dzietności kobiet w regionie. W projekcie przewidziano również realizację modułu przekrojowego poprzez działania edukacyjne dla personelu medycznego Wnioskodawcy, w tym POZ dla 80 os (50K i 30M). Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r. Projektem zostanie objętych min. 680 osób zamieszkujących woj. śląskie.
  •  Wartość projektu 252 627,50 zł.
    Dofinansowanie ze środków UE: 214 733,37 zł.

 

 


 

  •  Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa- SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w Dąbrowie Górniczej" – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. RPSL.09.02.06-24-037E/19