Szkoła ćwiczeń z elementarzem

Krótki opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmuje powstanie Szkoły Ćwiczeń w województwie śląskim w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Fundację Elementarz. Szkoła Ćwiczeń będzie służyła wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów.
Celem jest wzmocnienie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń, przeszkolenie nauczycieli i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół współpracujących w okresie I 2021 XII 2022 w tym min. 1 szkoły wiejskie i 1 szkoła z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz wsparcie grupy 15 studentów.

W projekcie zaplanowano utworzenie zespołu ds. rozwoju szkoły ćwiczeń, szkolenia 10 nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycieli szkół wspieranych, opracowanie materiałów dydaktycznych,
w tym opartych o TIK, utworzenie sieci współpracy, konferencje I publikacje. Doposażenie 4 pracowni przedmiotowych w ramach 4 obszarów: matematyczny, przyrodniczy językowy i informatyczny. W realizacji projektu Wnioskodawca będzie współpracował z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, publiczną SPPP i PDN In Corpore w Katowicach.

Zgodnie z Modelem Szkoły Ćwiczeń Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała diagnozę szkół, wyższa uczelnia Akademia WSB oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice sporządziły pisemną rekomendację, na podstawie których Śląski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w tej sprawie. Trwałość projektu planowana jest na co najmniej 5 lat. Wypracowane w trakcie materiały metodyczne, w tym filmy szkoleniowe, publikacje będą udostępnione na licencji Creative Commons uznanie Autorstwa lub innej, wolnej licencji na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z zasobów. Projekt jest zgodny z zasadą równości k. i m, równości szans i niedyskryminacji, partnerstwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Cel główny

Celem głównym projektu jest wsparcie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 3 placówkach: S.P. Fundacji Elementarz w Katowicach, S.P Muzycznej SP Elementarz, S.P Elementarz w Bzowie, podniesienie umiejętności metodycznych 10 nauczycieli tych placówek oraz wzrost kompetencji 56 nauczycieli z 7 szkół wspieranych z terenu województwa Śląskiego w okresie 01-01-2021 - 31-12-2022.

Cele szczegółowe

1. Wzmocnienie wsparcia merytorycznego dla kadry pedagogicznej Szkoły Ćwiczeń poprzez realizację szkoleń dla 10 nauczycieli;
2. Zapewnienie nowoczesnych warunków dydaktycznych poprzez wyposażenie czterech pracowni przedmiotowych (mat, przyr, jęz i Inf);
3. Podniesienie jakości pracy kadry szkół wspieranych, poprzez: warsztaty, sieci współpracy, spotkania indywidualne i superwizje;
4. Zwiększenie wsparcia dla studentów w zakresie praktycznych form wykorzystania wiedzy teoretycznej, w tym wizyty studyjne w szkołach, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne.
5. Planowane przedsięwzięcie w sposób istotny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, gdyż utworzona Szkoła Ćwiczeń:
  będzie instytucją systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych I umiejętności uniwersalnych, poprzez wsparcie nauczycieli szkół wpierających;
  obejmie wsparcie w obszarach: mat, przyr, jęz, inf, jak również Innowacyjności i nauczania eksperymentalnego;
  wszystkie działania w zakresie doskonalenia nauczycieli (n-li) zaplanowane w projekcie zakładają wykorzystanie innowacyjnych treści, narzędzia i zasoby wspierające proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W projekcie zaplanowano działania wpierające nauczanie eksperymentalne (m.in. wykorzystanie pracowni przyrody Ogród Doświadczeń, nowoczesne pomoce dyd. oraz metody kreatywnego nauczania (w tym koncepcję BLP).
  Szkoła Ćwiczeń oraz instytucje partnerskie opracują i wdrożą materiały dyd. dla studentów i n-li . W dużej mierze będą to materiały wykorzystujące ITC.
Kadra pedagogiczna Szkoły Ćw. posiada kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia zajęć w tym, m. in w oparciu o koncepcję BLP Building Learning Power Rozwijanie Potencjału Uczenia się - opracowaną przez prof. G. Claxtona (Uniwersytet Winchester). Jest to innowacyjna koncepcja wdrażana w kilkudziesięciu krajach na świecie, zakładająca rozwijanie dyspozycji do uczenia się tzw. 4 R: Resilience (Rezyliencja) - motywacja do uczenia się I wytrwania w tym stanie, determinacja Resourcefulness (Przedsiębiorczość) - dyspozycja do zastosowania różnorodnych strategii uczenia się Reflectiveness (Refleksyjność) - dyspozycja do myślenia o procesie uczenia się i o sobie jako rozwijającym się uczniu Reciprocity (Odwzajemnianie) - dyspozycja do uczenia się z innymi i od innych.

Wartość projektu

1 310 487,96 PLN

Wnioskowane dofinansowanie

1 310 487,96 PLN

 

Strona Projektu

http://scelementarz.pl/