Zespoły Orzekające

W naszych filiach działają Publiczne Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wydające opinie wraz ze wskazaniami do pracy dla nauczycieli i rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Poradnie mogą orzekać dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.

W Dąbrowie Górniczej nasza Poradnia otrzymała dofinansowanie z budżetu
miasta i obejmuje bezpłatną opieką dzieci mieszkające w Dąbrowie Górniczej. Powoływany przez Dyrektora Poradni Zespół Orzekający na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia wydaje następujące orzeczenia i opinie:

Opiniowanie

W ramach Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum In Corpore działają również Zespoły Opiniujące w sprawach przyspieszenia lub odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych dziecka / ucznia z uwagi na rozpoznanie medyczne, zdiagnozowane zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zdolności dziecka czy specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii).

Zespół opiniuje również o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka w przedszkolu lub szkole, wydaje również informacje o wynikach przeprowadzonych badań dla lekarza, zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i innych.

Co mówią o nas Pacjenci?

Jakość usług oferowanych w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore jest naszym priorytetem – cenimy opinię każdego Rodzica, oddającego nam swoją pociechę pod opiekę.

 • Dzieci nie traktują terapii, jako obowiązku – one przychodzą tu dla dobrej zabawy! Bonusem jest, że rehabilitacja przynosi zachwycające efekty, mimo, że początkowo nie dawano nam zbyt wielkich nadziei. Dziękujemy

  Katarzyna

  Mama Szymona

 • Po drugim etapie Tomatisa dostrzegamy poprawę koncentracji, jakości i szybkości czytania, a matematyka wręcz wskoczyła na wyższy poziom!

  Marek

  Tata Dominika

 • Córka po terapii SI jest spokojniejsza, lepiej utrzymuje równowagę. Chętniej podejmuje się zabaw ruchowych, które wcześniej były dla niej problemem. Dziękujemy

  Sylwia

  Mama Ani