Badanie pedagogiczne ma na celu określenie mocnych stron dziecka (jego zasobów, możliwości, nabytych umiejętności) oraz poszukanie przyczyn występujących u dziecka trudności w nauce i w zachowaniu. Przede wszystkim skoncentrowane jest na określeniu potrzeb edukacyjnych i wskazań do pracy z dzieckiem w domu, przedszkolu/szkole w związku z występującymi u dziecka trudnościami. Stanowi tym samym podpowiedź, czego nasze dziecko potrzebuje, by się rozwijać, osiągać sukcesy i w jaki sposób należy aranżować przestrzeń w przedszkolu, szkole i w domu tak, by umożliwić dziecku rozwój.

Badanie pedagogiczne jest szczególnie pomocne, gdy chcemy:
zielony poznać u przedszkolaka poziom jego gotowości szkolnej (dotyczy to głównie dziecka mającego rozpocząć naukę szkolną),
zielony rozważyć podstawy do wcześniejszego rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej lub do rocznego odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego,
zielony sprawdzić u dziecka szkolnego, czy podłożem jego trudności w czytaniu i pisaniu jest np. ryzyko dysleksji lub specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
zielony sprawdzić u ucznia przyczyny trudności w uczeniu się matematyki,
zielony poszukać innych przyczyn trudności dydaktycznych czy w zachowaniu (problemy w koncentracji uwagi, nadruchliwość, tendencje do konfliktowości itp.),
zielony uzyskać wskazówki do pracy z dzieckiem,
zielony rozważyć podstawy do objęcia dziecka dodatkową pomocą w przedszkolu/szkole (podstawą do szczególnego zaopiekowania się dzieckiem w przedszkolu/szkole są np. zdiagnozowane w przebiegu badań psychopedagogicznych, logopedycznych, medycznych deficyty rozwojowe, problemy zdrowotne w tym niedosłuch centralny, specyficzne trudności w uczeniu się, ryzyko dysleksji, niepełna gotowość szkolna i inne) i przy ich występowaniu – wybrać zalecane formy pomocy dziecku w przedszkolu/szkole/poza placówką edukacyjną.

 

Badanie pedagogiczne przeprowadza pedagog. Nierzadko jest ono częścią diagnozy przeprowadzanej wobec dziecka niezbędnej do wydania opini (w celu wydania opini wraz ze wskazaniami dla nauczycieli i rodziców do pracy z dzieckiem potrzebna jest pełna diagnostyka psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna i w razie potrzeby – medyczna).