Dogoterapia (kynoterapia)

Zajęcia z udziałem czworonogów mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dzieci i młodzieży. W czasie terapii naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają wszystkim uczestnikom zajęć odczuć satysfakcję z wykonywanych ćwiczeń i zadań, a przede wszystkim mobilizują do podejmowania nowych wyzwań.

Praca z psem
Dogoterapia pozytywnie wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy oraz funkcji poznawczych, pobudza i usprawnia zmysły wzroku, słuchu, dotyku i węchu, a także pomaga w doskonaleniu dużej i małej motoryki.
Dzięki pacy z psem dzieci łatwiej nawiązują kontakty z innymi osobami, poprawiając tym samym komunikację interpersonalną i zwiększając zasób słownictwa oraz zdolność określania związków przyczynowo-skutkowych.

Terapia z udziałem psa

Dogoterapia wykorzystywana jest m. in. w edukacji (trudności szkolne, dysleksja, afazja) oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, w terapii osób z autyzmem, zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zwiększa efektywność rehabilitacji, bądź procesu terapeutycznego osób z zaburzeniami rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do udziału w terapii kontaktowej z udziałem psa są otwarte rany i choroby skóry, uczulenie, alergia na sierść lub ślinę, a także agresja lub paniczny lęk przed psem.