Częstochowa

 • "JESTEŚ DOBRYM RODZICEM"

  Uprzejmie informujemy, że pozostały ostatnie wolne miejsca na warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze w oparciu o Ogólnopolski program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.


  Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze w oparciu o Ogólnopolski Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".
  Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ


  Cykl obejmuje 8 cotygodniowych spotkań trwających ok. 2-3 godziny każde.
  Rodzicu na warsztatach pokażemy jak:

  zielony wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane
  zielony rozpoznawać, wyrażać i akceptować uczucia własne i dziecka
  zielony aktywnie i wspierająco słuchać
  zielony motywować dziecko do współdziałania
  zielony modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka
  zielony uwalniać dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  zielony wspierać proces usamodzielniania się dziecka
  zielony konstruktywne rozwiązywać konflikty
  zielony budować realne poczucie własnej wartości dziecka

  Prowadzący: mgr Joanna Zielińska  psycholog, pedagog, seksuolog
  Certyfikowany realizator programu : Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

   

  ZAPRASZAMY !

 • Zajęcia przygotowujące do klasy I

  NOWOŚCI:

  - ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ MATEMATYKI / szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum<
  - WARSZTATY PLASTYCZNE

  ZAPRASZAMY NA OCENĘ GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
  ORAZ NA ZAJĘCIA
  PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO ROZPOCZĘCIA
  NAUKI W KLASIE I


  SPRAW ABY ROZPOCZECIE NAUKI W KLASIE I STAŁO SIĘ DLA TWOJEGO DZIECKA RADOSNĄ PRZYGODĄ, A NIE PRZYKRYM OBOWIĄZKIEM.

  GOTOWOŚĆ SZKOLNA to zdolności i umiejętności, jakie dziecko może potencjalnie osiągnąć w najbliższym czasie. Zależy ona nie tylko od wieku kalendarzowego i indywidualnego tempa rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz społeczno – emocjonalnego dziecka, ale także od aktywności dorosłych, stwarzających dziecku optymalne warunki do rozwoju.
  DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to zbiór umiejętności dobrze opanowanych przez dziecko.
  Osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej w przedszkolu oraz dojrzałości szkolnej w klasie I zapewni mu SUKCES W SZKOLE na kolejnych etapach edukacji.


  OBSZARY WAŻNE W OCENIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

  KOMPETENCJE POZNAWCZE, W TYM KOMUNIKACYJNE (sfera intelektualna)

  zielony Myślenie – sześciolatek powinien posiadać umiejętność operowania informacjami w taki sposób, aby mógł zrozumieć proste pojęcia, zasady i prawidłowości. Powinien właściwie łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć (wnioskowanie przyczynowo – skutkowe), jak również dokonywać klasyfikowania obiektów do różnych kategorii. Nie bez znaczenia jest także myślenie operacyjne, które przygotowuje dziecko do uczenia się matematyki.
  zielony Uwaga – dotyczy zdolności dziecka do utrzymywania uwagi na tym samym aspekcie otoczenia przez około 30 minut. Ważne, aby dziecko odporne było na różne bodźce rozpraszające oraz potrafiło np. na polecenie nauczyciela przerwać zabawę i zająć się czynnością, która jest dla niego mniej ciekawa (tzw. uwaga dowolna).
  zielony Pamięć – umiejętność zapamiętywania zależy od koncentracji uwagi. Dziecko powinno umieć celowo zapamiętać materiał (np.: wierszyk, piosenkę).
  zielony Percepcja wzrokowa - to umiejętność dokonywania przez dziecko analizy i syntezy znaków graficznych.
  zielony Percepcja słuchowa - dziecko powinno: odróżniać słuchowo głoski (ta zdolność nosi nazwę słuchu fonemowego), dzielić zdanie na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, dzielić wyrazy na głoski oraz słuchowo różnicować rymy i rytm mowy.

  Dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie percepcji wzrokowej oraz słuchowej są zagrożone ryzykiem dysleksji rozwojowej. Jeżeli Twoje dziecko: niechętnie układa puzzle, nie potrafi układać klocków według wzoru, nie lubi rysować, ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami, wiązaniem sznurowadeł, ma problem z zapamiętaniem rzadziej używanych liter, zapisuje litery w lustrzanym odbiciu, przekręca słowa i używa nieprawidłowych form gramatycznych – zgłoś go do Naszej Poradni, zanim jeszcze pójdzie do szkoły. Możesz zapobiec wystąpieniu u dziecka trudności w nauce, stosując odpowiednie ćwiczenia stymulujące rozwój tych sfer. Zapraszamy na zajęcia z pedagogiem.


  zielony Mowa – Pierwszoklasista powinien mieć w pełni wykształcone umiejętności językowe na wszystkich poziomach. Wszystkie głoski powinny być realizowane poprawnie. Nieprawidłowa artykulacja bardzo często przekłada się na nieprawidłowości w nauce pisania w myśl zasady: jak się mówi, tak się pisze. Niektóre wady wymowy są przeszkodą w kontaktach z rówieśnikami. Dzieci z nieprawidłową mową są często wyśmiewane. Sześciolatek powinien wypowiadać się prawidłowo zbudowanymi zdaniami , stosować zasady fleksji. Powinien umieć opisać otaczające go środowisko, spontanicznie wypowiadać się na zadany temat. Opowiadania powinny stanowić nierozerwalną całość, posiadać początek i koniec. W mowie nie powinno już być neologizmów i agramatyzmów. Jeśli Twoje dziecko ma trudności artykulacyjne, komunikacyjne skorzystaj z pomocy logopedy.


  AKTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA (sfera fizyczna)
  zielony Rozwój ruchowy dziecka (tzw. duża motoryka): to właściwa koordynacja ruchów całego ciała, zdolność utrzymywania równowagi, zwinność umożliwiająca dziecku bezpiecznie poruszanie się wśród innych dzieci oraz na terenie szkoły oraz umiejętność poznawania stosunków przestrzennych poprzez doświadczenia ruchowe.
  zielony Ruchy rąk (tzw. mała motoryka): to sprawność umożliwiająca odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach. Możliwości manualne dziecka powinny być skoordynowane i płynne, ponieważ od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie.
  Jeżeli zauważasz u swojego dziecka małą sprawność w zakresie motoryki dużej i obniżone możliwości grafomotoryczne lub nieprawidłowy chwyt kredki lub ołówka zapraszamy na: zajęcia fizjoterapeutyczne, terapię ręki, zajęcia integracji sensorycznej, itd.

  DOJRZAŁOŚĆ EMOCJOLNALNA I FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE (sfera społeczno – emocjonalna)
  zielony radzenie sobie z emocjami – potrafi opanować złość, agresję, w zabawie nie reaguje impulsywnie, nie wybucha płaczem, nie okazuje lęku, nie wycofuje się;
  zielony ma poczucie przynależności do grupy, preferuje zabawę z rówieśnikami nad chęcią przebywania blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie,
  zielony nie zniechęca się szybko napotkanymi trudnościami;
  zielony jest samodzielne, ma poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie (np.: nie ma ochoty, ale rozwiązuje zadanie samodzielnie, bo wie, że powinno).

  pdf Pobierz formularz testu sprawdzającego gotowość do podjęcia nauki w klasie I.

  Jeżeli obserwujesz u swojego dziecka trudności w radzeniu sobie z emocjami, albo trudności w kontaktach z rówieśnikami pomóż mu zapisując go na indywidualne lub grupowe zajęcia z psychologiem, gdzie nauczy się nowych sposobów radzenia sobie z uczuciami oraz podstawowych umiejętności społecznych.